Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

ld,hla ;siafia ÿ¾j, uÜgul ;snQ furg yuqod nqoaê wxYh" ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI iy ysgmq yuqodm;s ir;a f*dkafiald jeks uy;ajreka tlaj Yla;su;a f,i m%;sjHqy.;lrKh l< nj fïc¾ fckrd,a lu,a .=Kr;ak uy;d mjikjd'


furg nqoaê wxYh f,dalfha ´kEu nqoaê wxYhlg fkdfofjks wdldrfhka Yla;su;aj ;snQ nj o ta uy;d mejiQ w;r uef,aishdfõ § l=urka moaukdoka fkdfyd;a KP w;awvx.=jg f.k fydr ryfiau furgg /f.k taug yelsùu iq¨‍mgq fohla fkdjk nj;a furg nqoaê wxYfha olaI;djh ms<sn|j th fyd|u WodyrKh nj;a Tyq fmkajd ÿkakd'

.=Kr;ak uy;d fuu woyia m< lf<a rEmjdyskS idlÉPdjlg tla fjñka'

nqoaê wxYj, fin¨‍ka ;u Ôú; fojeks fldg uõìu fjkqfjka fiajh l< nj Tyq meyeÈ<s lf<a b;d yeÕ=‍ïnrj hs'

´kEu rgl ryiH nqoaê l%shdkaú; isÿflfrk nj fmkajd ÿka ta uy;d wjOdrKh lr isáfha rch fyda rdcHh md,lhska udre jQ m<shg miq.sh md,k iufha isÿflreKq nqoaê l%shdkaú; ms<sn| fiùï isÿ lsÍu lsisÿ rgl isÿ fkdlrk nj hs'

WodyrKhla f,i .=Kr;ak uy;d mejiQfõ fujr wfußldkq ckdêm;sjrKfhka ys,ß la,skagka uy;añh ch.%yKh l<;a" fvdk,aâ g%ïma uy;d ch.%yKh l<;a miq.sh iufha isÿ l< ryiH l%shdkaú; ms<sn| CIA ixúOdkfhka m%YaK lsÍula isÿlrkakg fkdhk nj hs'

kuq;a furg ;=< tjeks ;;a;ajhla we;s jQ nj;a ta ms<sn|j ;ud oeä fõokdjg m;aj isák nj;a fïc¾ fckrd,a lu,a .=Kr;ak uy;d yeÕ=‍ïnrj mejiqjd'

;ud fujka m%ldY isÿ lsÍu .ek ljqreka wlue;s jqj o ;ud hqo yuqodjg wdorh lrk neúka iy nqoaê wxYfha bkafka ˜‍wfmau orejka˜‍ jk ksid Tjqka fjkqfjka ;ud l;dlrk nj;a ta uy;d wjOdrKh l<d'

tfukau j¾:udkfha we;s ù ;sfnk ;;a;ajh yuqfõ b;d Nhdkl ia:dkhlg furg nqoaês wxYh m;aj we;s nj o Tyq fmkajd ÿkakd'

oeä lemùfuka hq;=j Yla;su;a nqoaê wxYhla ìys lsÍfuka miq ujqìu fjkqfjka Èú fkd;ld fiajh l< nqoaê wxY ks,OdÍka wojk úg isr.; ù ;sîu ;=<ska th olsk j;auka nqoaê wxY ks,OdÍka ìhg m;ajk nj hs .=Kr;ak uy;d mejiQfõ'

nqoaê wxYhlg ˜‍nh˜‍ lshk foh ,nd ÿka úg tu nqoaê hdka;%Kh ì|jefgk nj o Tyq wjOdrKh l<d'

tfukau tjeks ;eklg fïjkúg nqoaê wxYh m;aj we;s nj;a ˜‍fudkjg o i¾ rg cd;sh fjkqfjka jev lrkak .sys,a,d wms ysf¾ hkafka" tal ksid fok foa ld,d lshk foa lrf.k bkakjd˜‍ hkqfjka tu ks<OdÍka ;ud iu.u mjid we;s nj;a ta uy;d fy<sorõ l<d'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY