Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

kj wOHhk j¾Ih i|yd ^2015$2016& úYajúoHd,j,g isiqka we;=<;a lsÍfï wju bfiâ ,l=Kq úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska Bfha ^20 jeksod& ksl=;a lrk ,§'

fuf;la‌ ta ta Èia‌;%sla‌lhkaf.ka wod< mdGud,djg we;=<;a ùfï Èia‌;%sla‌ bfiâ ,l=Kq ksl=;a l<o fujr ta ta Èia‌;%sla‌lhkaf.ka wod< mdGud,dj mj;sk úYajúoHd,fha tu mdGud,djg we;=<;a ùu i|yd wjYH biâ ,l=Kq ksl=;a lr ;sîu úfYaI;ajhls' fuu kj l%uh wkqj ;uka f;aÍ m;aj we;s úYajúoHd,h myiqfjka oek .; yels fõ'

miq.sh wOHhk j¾Ihg idfmala‍Ij fujr úYajúoHd,j,g we;=<;a lrk YsIH ixLHdj ishhg oyhlska by< oeóug úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj mshjr f.k ;sfí'

ta wkqj idudkH m%fõYh hgf;a isiqyq 26541 la‌ o úfYaI yd w;sf¾l m%fõYh hgf;a isiqyq 1062 la‌ o jYfhka isiqyq 27603 fofkla‌ fujr úYajúoHd,j,g we;=<;a lr .efk;s'

Wiia‌ fm<g w¨‍;ska y÷kajd ÿka ;dla‍IKfõoh úIh Odrdj hgf;a úNd.hg fmkS isá whÿïlrejka fodf<dia‌ oyil muK msßilf.ka ;dla‍IK mSG i|yd isiqyq 1825 fokl= fujr we;=<;a lr .efkk w;r inr.uqj úYajúoHd,fha wdrïN lsÍug kshñ;j ;snQ ;dla‍IK mSGh fujr wdrïN fkdflfrk w;r tu mSGhg we;=<;a lsÍug kshñ;j isá isiqyq 150 fokd fjk;a úYajúoHd,j, ;dla‍IK mSGj,g we;=<;a flfr;s' bxðfkare ;dla‍IKfõoh" ffcj moaO;s ;dla‍IKfõoh" f;dr;=re ikaksfõok ;dla‍IKh" fN!;Sh úoHdj" f;dr;=re yd ikaksfõok ;dla‍IKh" id.r iy ñßÈh úoHdj" wdydr jHdmdr l<ukdlrKh iy bx.%Sis fojeks NdIdjla‌ f,i b.ekaùu hk kj mdGud,d fujr y÷kajd § we;'

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,hfha w¨‍;ska wdrïN lrk ,o bxðfkare mSGh i|yd isiqyq 150 la‌ n|jd .efk;s'

ish¨‍u mdGud,d i|yd tlsfklg wkkH jQ fla;hla‌ ^uni-code& ,nd§ ;sfí' fuu wOHhk j¾Ifha isg isiqka f;dard.ekSu i|yd i,ld nef,kafka tu fla;hka yd isiqkaf.a leue;a;h'

fuu lreKq wkdjrKh jQfha wju biâ ,l=Kq ksl=;a lsÍu fjkqfjka úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdfõ Bfha ^20 jeksod& meje;s udOH yuqfõ§h' tys iNdm;s uydpd¾h fudydka o is,ajd" Wm iNdm;s uydpd¾h mS' tia‌' tï' .=Kr;ak yd f,alï wdpd¾h m%shka; fma%ul=udr hk uy;ajre we;=¿ msßila‌ Bg iyNd.s jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY