Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

f*ia nqla uÕska y÷kd f.k ;uka jev jdih l< úydria:dkhg le|jd hqo yuqod fin<l=j nrm;< f,i ,sx.sl wmfhdackhg ,la l< nj lshk ÖjrOdßhl= udoïfma fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;af;a udoïfma m%foaYfha úydria:dkhl jev jdih l< 25 yeúßÈ ÖjrOdßfhls'

w;jrhg ,laj we;af;a jjqkshdj - lk.rdhkal=,ï hqo yuqod l|jqrg wkqhqla;j fiajh lrk 25 yeúßÈ finf<ls' Tyq yslalvqfõ mÈxÑlrefjls' fuu yuqod fin<d fï Èkj, fld;auf,a msysá NdId mqyqKq l|jqf¾ mqyqKqjla ,nñka isà'


miq.sh 24 jeksod udoïfma m%foaYhg meñK we;s w;jrhg ,laj we;s yuqod fin<d ielldr ÖjrOdßhd ,e.=ï f.k isák úydria:dkfha kjd;eka f.k we;' fin<d kej;;a 27 jeksod fld;auf,a msysá NdId mqyqKq uOHia:dkhg jd¾;d lr we;' tys§ Tyq frda.S ;;a;ajhg m;aùu ksid l|jqf¾ ffjoHjreka úiska m%;sldr lr we;' kuq;a frda.S ;;a;ajh W;aikak ùu fya;=fjka jeäÿr m%;sldr i|yd yuqod fin<d .ïm< uQ,sl frday,g we;=<;a lr we;'

tys§ lrk ,o mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù we;af;a yuqod fin<d nrm;< f,i ,sx.sl wmfhdackhlg ,laj we;s njhs' .ïm< frday,a fmd,sisfhka ,o m‚jqvhlg wkqj udoïfma fmd,sisfha ks,Odßhl= tys f.dia w;jrhg ,laj we;s yuqod fin<df.ka m%ldYhla ,ndf.k we;'

ielldr ÖjrOdßhd iy ;uka y÷kd .;af;a f*ianqla uÕska nj;a ta Tiafia ld,hla fofokd woyia yqjudre lr.;a nj;a fin<d fmd,sish yuqfõ mjid we;' miqj ielldr ÖjrOdßhdf.a b,a,Sulg wkqj miq.sh 24 jeksod ;uka udoïfma m%foaYfha úydria:dkhlg meñK 26 jeksod olajd tys kjd;eka f.k isá nj;a fin<d mjid we;' ;ud kjd;eka f.k isáfha ielldr ÖjrOdßhd ,e.=ï f.k isá úydria:dkfha nj;a tu Èk 03l ld,h ;=< ielldr ÖjrOdßhd úiska ;ukag ,sx.sl w;jr isÿ l< njo yuqod fin<d jeäÿrg;a fmd,sish yuqfõ m%ldYhla ,nd foñka mjid we;'

ta wkqj isÿ lrk ,o úu¾Ykj,ska wk;=rej 30 jeksod rd;%sfha ielldr ÖjrOdßhd udoïfma fmd,sisfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg .kq ,en we;'

ielldr ÖjrOdßhd y,dj; Èid wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'

udoïfma fmd,sish jeäÿr úu¾Yk lghq;= lrf.k hhs'

kd;a;Kaäh - iukam%sh chYdka;" y,dj; Tiaáka *%ekaisia

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY