Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

uvj, k.rfha mÈxÑ ;re‚hlg we;sj ;snqKq frda.S ;;a;ajhla iqj lsÍug tu ksfjig Ydka;sl¾uhla i|yd meñ‚ lÜgähl= udhï ù Wiais wïud úiska lrk ,o yQkshula ksid tu ;re‚h frda.Sù we;ehs wkdjels mjid m,d hEfuka miq mjqf,a idudðlhka w;r we;sjQ .egqu iïnkaOfhka mqoa.,hka ;sfokl= yd ldka;djka fofokl= we;=¿ miafokl= j;af;a.u fmd,sish úiska w;awvx.=jg .kakd ,§'

fï Ydka;s l¾uh l< lÜgähd uqo,a /f.k m,d f.dia we;s w;r tu Ydka;s l¾uhg uqo,a jeh l< ldka;dj jk WiaiS wïudg mjqf,a fiiq msßia myr§ïj,ska nrm;< ;=jd, ,nd uykqjr uy frday,g we;=<;a lrkq ,en ;sfí'

.egqug iïnkaO m%Odk ielldßh jQ ueh kS;s{ fla'ví,sõ' /,mkdj uy;d úiska bÈßm;a l< fudaiula uÕska miq.sh 27 jeks Èk f;,afo‚h Èid úksiqre tï'tÉ' mßlaãka uy;d fj; bÈßm;a flf<ah'

isoaêh ms<sn|j kS;s{ fla'ví,sõ' /,mkdj uy;d wêlrKh yuqfõ§ lreKq bÈßm;a lrñka fuu ldka;djf.a mjqf,a idudðldjla jQ ;re‚hg je,£ ;snqKq frda.S ;;a;ajhla iqj lsÍug ueh ks;ru oeä W;aidyhla .;a ;eke;a;shla nj;a fujeks isÿùïj,g ueh iïnkaO ke;s nj;a lshd isáfhah'

ta i|yd weh úiska Ydka;sl¾uhla lsÍug lÜgähl= tu ksfjig f.kajd Ydka;sl¾uhla l< nj;a tys§ tu lÜgähd je/È u;hla bÈßm;a lsÍu ksid wjq,aiy.; ;;a;ajhla we;s ù myr§ïj,ska .egqula we;sjQ nj;a fuu .egqug ueh iïnkaO ke;s nj;a fjk;a msßia úiska lrk ,o myr§ïj,ska fuu .egqu we;sjQ neúka uehj iqÿiq wemhla u; uqodyßk f,i;a wêlrKfhka b,a,d isáfhah'

lreKq ie,ls,a,g .;a Èid úksiqrejrhd tu ielldßh remsh,a úismka oyi ne.ska YÍr wem folla u; uqodyßñka iduh wdrla‍Id lrk f,ig oeä f,i wjjdo lf<ah'

isoaêhg iïnkaO fiiq iellrejka fmr wêlrKhg bÈßm;a lr wem ,nd§ we;' j;af;a.u fmd,sish jeäÿr mÍla‍IK isÿ lrhs'

f;,afo‚h - fla' ksYaYxl
uõìu

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY