Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

Wmka ,m msysgd we;s ;ek wkqj" Wmka ,m msysá ;eke;a;df.a .;s.=K fukau jdikdj wjdikdj ms<sn| wkdjels mejiSfï Ydia;%‍g we;af;a È.= b;sydihls' fï Ök cd;slhska úiska Wmka,m ms<sn|j mqrd;K Ydia;%‍ wkqj flfrk ú.%‍yhls'

1' k<, ueo - wkHka iu. ks;r .eg¿ we;slr.ekSug fm<fUkjd fiau" Wiia ks,OdÍka iu. tlÕ fkdfjk iajNdjhlskao hqla;hs'

2' k<f,a ju iy ol=K - hï jevl jvd;a fyd¢ka ksr; ùfï iqúfYaIS yelshdjla Tng ;sfnkjd' ta i|yd ;u iïmQ¾K Yla;sh fhdojkjd'

3' weia neu - Tfí weia neug my;ska Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï bka woyia lrkafka iuDoaêu;a njhs' Wmka ,mh weia neu w;r ieÕù ;sfnkjdkï Tn jvd;a biqreu;a mqoa.,fhla nj ixfÄ;j;a fjkjd' weia neug by<ska msysgd we;s Wmka ,mfhka mjid isákafka Ôú;h mqrdjgu hyñka ñ,uqo,a Tfí wf;a .ejfik njhs'


4' weismsh - weismsh u; msysgk Wmka ,mj,ska mjqf,a wiu.sh iy uqo,a ke;s kdia;s ùu ms<sôUq lrkjd' weig my;ska Wmka Wmka ,mhla ;sfnkjdkï bka woyia jkafka Tn b;du;au ye.Sïnr mqoa.,fhla njhs'

5' lïuq,a - tla jy,la hgg ù mjq,a Ôú;hla .; lsÍug fkdyels yqol,dj fjfik mqoa., pß; iajNdjhla bka ksrEmKh fjkjd' kdih wi, msysgd we;s Wmka ,mfhka mjid isákafka ÿla lïlfgdÆ j,g uqyqK mEug isÿjk njhs'

6' lk - Tfí lk u; Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï" bka woyia lrkafka Tn hym;a .;s.=K j,ska fyì lS¾;su;a mqoa.,fhla njhs' lk we;=,g fjkak Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï §¾>dhqI we;s nj mejfikjd' lka foflau Wmka ,m msysgd ;sfnkjdkï" Tn n,mq¿jkalï we;s jeo.;a mqoa.,fhla nj fy<sfjkjd'

7' kdih - kdifha by< msysgd we;s Wmka ,mfhka" wdorh yd iïnkaO m‍%Yak nyq, wiaÒr .;s iajNdjhlska hq;a mqoa., pß; iajNdjhla fmkakqï lrkjd' kdia oKav u; Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï wjdikdj iy ÿ¾Nd.H ixfÄ;j;a fjkjd' kdifha me;a;g fjkak msysgd ;sfnk Wmka ,mh úiska mjid isákafka Tn uqo,a iu. fyd¢ka lghq;= lrk njhs'

8' kslg - ÿr .uka hkakg jeä wdYdjla we;s ys;=jlaldr iy uqrKavq mqoa.,fhla'

9' f;d,a - Tfí Wä f;df,a Wmka ,mhla ;sfnkjdkï jrm‍%ido N=la;s ú¢k Ôú;hla Wreu nj mejfikjd' há f;df,a Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï bka w¾:j;a jkafka id¾:l Ôú;hla Tng Wreu njhs'

10' fn,a, - fn,af,a msysgd we;s Wmka ,mh bÉpdNx.;ajh ixfÄ;j;a lrkjd' Tfí fn,af,a ueog fjkak Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï bka w¾:j;a jkafka" ióm mqoa.,hskag ks;r ßojk ovínr pß;hla Tng we;s njhs'

11' w;a - b;du;au ye.Sïnr mqoa., pß; iajNdjhla we;s nj fmkakqï lrkjd'

12' mmqj - iudcfha by, ia:dkhl isák n,j;a mqoa.,hla'

13' nv → kdNshg wdikakj we;s Wmka ,mh" m‍%S;su;a Ôú;hl ikafÄ;hls'

14' w,a, - uqo,a Wmhk úÈh okakd ksmqk;ajhlska fyì mqoa.,fhls'

15' msg me;a; - Ôú;fha id¾:l;ajh ,nd.ekSu i|yd úYd, lemlsÍula iy nrla bys,Sug Tng isÿfjk w;r" ta i|yd fndfyda ld,hla Tng jehfjkjd'

16' ll=,a - ll=,l Wmka ,m msysgd we;s mqoa.,hska ,sx.sl jYfhka b;du;a läir jk w;r" fkdfhl=;a w;ayod ne,Sï isÿlsÍugo oeä wdYdjla olajkjd' oKysfia Wmka ,mhla msysgd ;sfnkjdkï bka woyia lrkafka Okh we;snjhs'

17' mdo - mdofha Wmka ,m we;s mqoa.,hska Wm;skau kdhlhska jk w;r" hym;a foa isÿlrñka f,dalhg wdOdr lrkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY