Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

Ökfha kekaðx m%foaYfha bmer‚ úydria:dkhl lrk ,o leŒul§ nqÿrcdKka jykafiaf.a YS¾I Od;+ka jykafiaf.a fldgila yuqù we;s njg mqrdúoHd{hka úfoia udOHhg m%ldY fldg we;ehs Y%S ,xld ffjoH ridhkd.dr úoHd ix.ufha iu ‍f,alï lS¾;s úl%ur;ak uy;d mjihs'

11 jeks ishjfia§ fIkafidx wêrdchd úiska m%;sixialrKh fldg f.dvk.k ,o N+ñfha N+.; .Dyhl b;d iqrlaIs;j tu i¾j{ Od;+ka ;ekam;a fldg we;s njo lS¾;s úl%ur;ak uy;d i|yka lf<ah'

tu N+ñfha ksoka.;j ;snQ ffY,uh fmÜáhla ;=< b;d w,xldr ia:Qmhla f,i Èiajk tu lr~qj Wiska fikaáóg¾ 117la yd m<,ska fi'ó' 45lao jk w;r i÷ka oejfhka ksujQ th rka" ߧ yd fjk;a ue‚la j¾. Tínjd idod we;s njo lshefõ'


mqrdúoHd{hka fuu fidhd .ekSu lr we;af;a 2010 jif¾§ l< leŒul§ nj;a" fuu Od;+ka jykafia,d jir 1000la muK fuys kej; ;ekam;a lsÍfuka miqj fidhd.;a tajd njg úYajdi lrk nj;a mqrdúoHd{fhda ikd: lr;s'

tfukau tu ffY,uh fmÜg.u u; lr~qj ;ekam;a l< wh yd Od;+ka jykafia,d isoaOd¾: f.!;u nqÿrcdKka jykafiaf.a njo igyka lr we;s njo mejfik nj úl%ur;ak uy;d meyeÈ,s lrhs'

i÷ka oejfhka ks¾ñ; lr~qj ;=< wNHka;rfha ߧ uxcqidjl fikaáóg¾ 20 Wilska yd wÕ,a 7'08 m<,lska hq;= r;arka fmÜáhla ;=< fuu i¾j{ Od;+ka jykafia,d ;ekam;a fldg ;sì we;s njo lS¾;s úl%ur;ak uy;d fmkajd fohs'

fuu ish,a, ffY,uh fmÜáh ;=< ksoka.; lsÍug m%:u ߧ uxcqidj b;d iqrlaIs;j w.=,a oud ;sì we;s w;r fuu i¾j{ Od;+ka jykafia,d iqrlaIs;j wdrlaId lr.ekSug tfia l<d úh yels njo mqrdúoHd{fhda mjid we;'

nqoaO mßks¾jdKfhka miq ysr;akj;S kÈh wi,§ tjlg rdcH md,l;ajh oerE rcq úiska i¾j{ Od;+ka jykafia,d 1000la fnod ÿka w;r" bka 19 jeks i¾j{ Od;+ka jykafia,d m%udKh Ök foaYhg ,ndÿka njo tys i|yka lr we;' i¾j{ Od;+ka w;ßka YS¾I Od;+ka jykafiakula tys rka fmÜáh ;=< ;ekam;aj we;s njo i|yka lr we;

uq,au wjêfha fuu i¾j{ Od;+ka jykafia ;ekam;a lr ;snQ ia:dkh fkdfhla úkdYldÍ wjia:d ksid ia:dkSh fjkiaùï wkqj 11 jeks ishjfia§ fIkafidx wêrdchdg lD;{mQ¾jl jkakg tys iqrlaIs;j ;ekam;a lr we;s njo i|ykah'

i¾j{ Od;+ka fnodÿka øෝK nuqKd ms<sn|jo fuys mqjrejl i|yka jk w;r" fuu kekaðx úydria:dkfha msÕka ueáfhka ksujQ od.enla we;s njo mejfia'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY