Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

fldia‌.u wú .nvdj msmsÍfuka miqj yg.;a ;;a;ajh md,kh lsÍug yd Bg wod< mYapd;a wdmod lghq;= fufyhùug hqo yuqodm;sjrhdf.a Rcq wëla‍IKh hgf;a fïc¾ ckrd,ajreka isõfokl= m;a lr tu ishÆ lghq;= id¾:lj isÿlrñka mj;sk nj ngysr wdrla‍Il fiakd wd{m;s fïc¾ ckrd,a iqoka; rKisxy zÈjhskZg mejiSh'

msmqreu yg.;a jydu Bg wod< fufyhqï iïnkaëlrKh i|yd ngysr wdrla‍Il fiakd wd{m;s fïc¾ ckrd,a iqoka; rKisxy" hqo yuqod ia‌fjÉPd n,fiak fiakd úOdhl fïc¾ ckrd,a pkak .=K;s,l" hqo yuqod m%Odk la‍fIa;% bxðfkare fïc¾ ckrd,a okxð;a lreKdr;ak iy hqo yuqod Ng ld¾h iïmdok wd{m;s fïc¾ ckrd,a flk;a tâ.d hk

fcHIaG ks,OdÍka isõfokd m;a lsÍug hqo yuqodm;s Æ;skka ckrd,a l%sIdka; o is,ajd mshjr f.k we;'

ta wkqj fuu ks,OdÍkaf.a fufyhqu hgf;a wú .nvdfõ .skak uevmeje;aùfï isg wjg m%foaYj,g m;s; jQ WKa‌v yd iqkanqka wdrla‍Is;j bj;a lsÍu" yhsf,j,a ud¾.h .ukd.ukhg újD; lsÍu" wj;eka jQjkag iyk ie,iSu" iq¿ ydkshg m;a ksjdi" f.dvke.s,s yd jdyk wÆ;ajeähdj hk lghq;= i|yd yuqod Y%u odhl;ajh ,nd§u fï jk úg;a isÿ lrñka mj;sk njg fyf;u mejiSh'

fï w;r wj;eka jQjka 1598 fokl= ,e.qï f.k isák fnd,a,e;a;dj úydria‌:dkh" o¿j;a; úydria‌:dkh" fndr¿f.dv úydria‌:dkh" fndia‌flda úydria‌:dkh" lkïme,a, úydria‌:dkh iy uqre;a;Ej m%cdYd,dj hk uOHia‌:dkj,g wdydrmdk iemhSu o hqo yuqodj u.ska isÿ flf¾'

iïmQ¾Kfhka ydkshg m;a ksjdi 50 l mÈxÑlrejkag Tjqkaf.a bvïj, l+vdrï iúlr § we;s w;r iq¿ ydks isÿjQ ksjdi ms<silr lr .ekSu i|yd hqo yuqod bxðfkare fiajd n<ldfha fin¿ka 350 fokl= fhdojd we;'

ydkshg m;a jdyk wÆ;ajeähdj i|yd hqo yuqod úÿ,s yd hdka;%sl bxðfkare n<ldfha fin¿ka fhdojd we;'

fï w;r fldia‌.u wú .nvdj wjg ksjeishkaf.a <sx 490 la‌  ^09 od& iïmQ¾K mÍla‍Idjg ,la‌ lr tu <sx j, c,h mdkh i|yd iqÿiq njg ks¾foaY lr §ug hqo yuqodj mshjr f.k ;sìKs' úm;g m;a ck;djf.a ¥ orejkag mdi,a fmd;a yd WmlrK ,nd§ug yd ffjoH l|jqre folla‌ meje;aùug o yuqodj lghq;= lr we;'

wdmod iyk fiajd lghq;= i|yd y;r jeks úchndyq" mia‌jeks .euqKq" fodf<dia‌ jeks isxy hk n,weKsj,ska iukaú; hqo yuqod .=jka ix.%dñl n,fiakdj yd oyjeks cd;sl wdrla‍Il n,weKsh fhdojd we;ehs o fïc¾ ckrd,a rKisxy jeäÿrg;a mejeiSh'

Wmqgd .ekSu Èjhsk

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY