Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

wmf.a YÍrhg wlaudj fl;rï jeo.;a fjkjdo hkak wuq;=fjka mjikakg wjYH fjkafka keye' reêrh msßis÷ lsÍu" ÔrKhg WmldÍ fjk ms; ksmoùu iy Yla;sh ksmojk .a,hsfldcka lshk iSks j¾.h .nvd lr.ekSu jeks jeo.;a ld¾hhka /ilau wlaudj úiska isÿlrkjd'

wkak tu fya;=j ksidu ;uhs Tn Tfí wlaudj fi!LH iïmkakj ;nd.; hq;= jkafka' Bg wu;rj wlaudjg ydksù we;snj mjid isák fuu ,laIKhkao Tn oekisáh hq;=hs' wo fkdÿgq f,dalfhka Tnj okqj;a lrkafka tu mq¾j ,laIKhka ms<sn|jhs'
iu ly meye ùu


wlaudjg ydksù we;s nj mjid isák m%:u ,laIKh jkafka ifï j¾Kh fjkia ùuhs' wlaudjg ydksù ;sfnkjdkï wm wkqNj lrk wdydr j, we;s úI o%jH ksjerÈj fmfrkafka keye' tuksid YÍrh ly meyehg yrjk ì,sßhqìka YÍrh ;=, f.dvkef.kjd'

u,my j, iy uq;%d j, fjkialï

u,my iy uq;%d ms<sn|j Tn hï wjOdkhlska miqúh hq;=hs' tys j¾Kfha iy idkao%;djfha hï fjkila isÿù ;sfnkjdkï" th wlaudj wl¾ukH ùu ksid we;sjqKq ;;ajhla fjkakg bv ;sfnkjd' uq;%d j, j¾Kh ;o w÷re meyehla f.k ;sfnkjdkï fyda fmk iys; njlska hqla;hs kï" u,my iqÿue,s .;shlska iy isyska njlska hqla;hs kï jydu ffjoHjrfhl= fj; fhduq fjkak'


wêl ia:Q, nj

Worh yÈisfhau bÈó we;s njla Tng fmfkkakg ;sfnkjdkï" th wlaudfõ fodaIhla fjkakg mq¿jka nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' wlaudjg ydksjQ úg c,h r|d mj;skjd' tys m%;sm,hla f,i ;uhs Tfí Worh bÈó we;snjla Èiafjkafka'


fõokdj

Tfí há nv m%foaYfha uiamsvq fmr,Sula fyda ;Sj% fõokdjla oefkkjdkï" wlaudj wdY%s; fodaIhlska Tn mSvd ú¢kjd úh yelshs' wlaudj ksjerÈj l%shd fkdlrk úg hánv m%foaYfhka fõokdjla oefkkjd' tjeks fõokdjla Tfí hánv m%foaYfha ju me;af;ka oefkkjdkï jydu ffjoHjrfhl= yuqjkak'


wï, m%;sjdyh iy jukh lsÍu

wï, m%;sjdyS ;;ajh jeäù ;sfnkjdkï" wlaudj wdY%s; hï fodaIhla we;sù ;sfnkjd fjkakg mq¿jka' fkdÿgq f,dalhg jd¾;d fjk wkaoug" ydksjQ wlaudjlg wkakfY%da;h olajdu ÔrK hqI ;,aÆ lsÍfï yelshdjla ;sfnkjd' túg ;uhs wÔrKh iy wï, m%;sjdyh jeks ;;ajhka we;sjkafka' we;sù ;sfnk wÔrK ;;ajh ksid " ld,h;a iu. jukh lsÍulao we;sfjkakg bv ;sfnkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY