Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

;u ìßo fyda fmïj;sh úiska hï hï wjia:djka j,§ Tyqf.a iajdñhdf.ka fyda fmïj;df.ka fm!oa.,slj ;u uqúka msg fkdlr ryfia i.jd ;ndf.k isák nj ldka;djka ms,snoj fm!oa.,sl idlÉPd meje;aùfuka yd Tjqkams,snoj úu¾Ykh lsÍfuka fidhdf.k ;sfí'
1' ldka;djka fndfydaúg wmsßisÿ jpk m%ldY lrk whqrla olskakg fkd,efí' i;Hh jYfhka fndfyda ldka;djka mú;% jpk m%lY lsÍug jeä reÑl;ajhla olajk nj fidhdf.k ;sfí'

2' fndfyda ldka;djka oyj,a ld,fha§ ksod.ekSug jeä leue;agla olajkafka ,sx.sl wjYH;djhka yd reÑl;ahka ms,snoj ukd f,i l,amkd lsÍug iqÿiq ld,h neúks'

3' hï wjia:djka j,§ fndfydaúg ldka;djka ;u iajdñhd iu. fyda fmïj;d iu. kslrefka rKavq ùug W;aiy lsÍu rKavq we;slr .ekSu we;sfldg lsisjla .Kka fkdf.k isá' fufia Èÿlrkq ,nkafka msÍñhdf.a Ñ;a;fõ.h we;S lSÍfï n,dfmdre;a;=fjks'


4' ldka;djka i;= ;j;a iudcfha .eg¿ iy.; m%YaKhla kï w;S; ld, iSudjkaj,È we;Slr.;a úùO iïnkaO;d iu. wjÈfhka isàu yd u;lhka h<s wj§ lSÍu u.ska fkdfhl=;a ,sx.sl m%Yak j,g fya;= iOl fõ'

5' fndfyda ldka;djka ;u ,sx.sl l%shdldrlï j,g ke;s kï iajhx úkaokh ioyd iajdñhd ksjfika neyerjQ úg fhdod.kq ,nkafka ;u kdkldurhhs'

6' Tng ienúkau wdorh lrkq ,nk ìßo fyda fmïj;sh hï wjia:djka j,§ Tnf.a ksÈhyfka fldÜgh fyda Tnf.a weÿï ism.kq we; th isÿlrkq ,nkafka Tn ksÈ w;f¾ fyda wjg fkdue;s wjia:djka j,§h'

7' jeä jYfhka ldka;djka leue;a;la olajkq ,nkafka idudkH weÿï j,g jk w;r wdrlaIdldÍ fkdjk ú,dis;djka j,gh' rd;%S fndack ix.%yhkag iïnkaoúu yd fkdfhl=;a idohka j,g iyNd.S ùug jeä leue;a;la olajhs'

8' fmï iïnkao;djhla foord hdfuka fyda fjkaùula isÿjqjfyd;a tys ish¿u ryia ldka;djf.a fydou hy¿jd uekúka okakd neúka ta ish¿ lreKq fkdi.jd m%ldY lsÍug jeä leue;a;la olajhs'

9' ldka;jka ieuúgu b;d ieye,aÆ Èúfmj;la .;lsÍug leue;a;la olajk w;r Tjqka lsisúglj;a lrorldÍ j.lSï yd ne§ï j,g fukau fmdfrdkaÿ j,g tl. fkdfõ'

10' hï wdldrhlska Tn oyj,a ld,fha§ ìßo iu. fyda fmïj;sh iu. tlg ld,h .;lrk wjia:djl§ wehf.a fydou hy¿fjl=g jQjo hï lrorhla isÿjqjfyd;a tu wjia:dfõ§ Wojq lsÍug ue,slï olajhs'

11' ldka;djka jeä jYfhka nqoaêfhka wvq mqoa.,hka iu. weiqre lsÍug jeä leue;a;la olajhs kuq;a lsisúglj;a weh Tyq iu. újdy ùug leue;a;la olajkafka ke;'

12' fmï iïnkao;djhla fyda újdyh foord hEulska fjkaùula isÿjqjfyd;a ldka;dj ieuúgu ie,ls,su;a jkafka msßñhd i;= ish¿u ,shlshú,s yd pdhdrEm ,. ;nd .ksñka Tyqg tfrysj .; yels kS;suh l%shd ud¾. yd wfkl=;a l%shdud¾. .ekSugh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY