Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

68 jk cd;sl ksoyia Wf<, fjkqfjka fyg^04& Èk my; ud¾.j, my; mßÈ r:jdyk .ukd.ukh iSud lrkq we;s nj fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h ksfõokh lrhs'

tlS ksfõokh my; mßÈh'

fmrjre 05'00 isg uOHyak 12'00 olajd

01' .d¨ mdr".d¨ uqjfodr jgrjqu isg mrK md¾,sfïka;= jgrjqu

02' ffp;H mdr

fmrjre 07'00 isg uOHyak 12'00 olajd

03' fld,a¨msáh yxÈfhka .d¨ uqjfodr jgrjqu foig ^ mÈxÑlrejkag muKla bv ,ndfoa&

04' fld,a¨msáh Ydka; uhsl,a jgrjqfuka .d¨ mdr foig ^mÈxÑlrejkag muKla bv ,ndfoa &

05' frdgqkavd jgrjqfuka .d¨ mdr foig ^mÈxÑlrejkag muKla bv ,ndfoa&

06' firñla yxÈh ^f,dagia mdr & mrK md¾,sfïka;=j foig ^ ld¾hd, jdyk ioyd muKla bv ,ndfoa&

07' fhd¾la ùÈfhka nexl= udj; foig ^ld¾hd, jdyk ioyd muKla bv ,ndfoa&

08' iS fkda¾ yxÈfhka ^ fldgqj ÿïßhm< bÈßmsáka& fldgqj C'T'O yxÈh foig ^ld¾hd, jdyk ioyd muKla bv ,ndfoa &

09' Y'M'B'A yxÈfhka f,aä neiaáhka udj; iy ndfrdka ch;s,l udj; foig ^ ld¾hd, jdyk ioyd muKla bv ,ndfoa&

fmrjre 08'00 isg uOHyak 1200 olajd

10' .dñKs jgrjqfuka ä'wd¾ úf–j¾Ok udj; foig

11' fldïm[a[ùÈh fmd,sish jgrjqfuka Í.,a yxÈh foig ^ld¾hd, jdyk ioyd muKla bv ,ndfoa&

fmrjre 06'00 isg uOHyak 12'00 olajd

12' ciaála wland¾ udj; hqo yuqod uQ,ia:dkfha isg f.da,af*ia jgrjqu olajd ^gdÊ iuqo%d"f.da,af*ia"rduvd we;=¿ fydag,a j,g hk mqoa.,hkag we;=¿ úh yel'&

2016-02-04 jk Èk .d¨ mdr"f.da,af*ia yryd fld<U foig .uka lrk nia r: iy ieye,a¨ jdyk .uka l< hq;= ud¾.

fmrjre 06'00 isg fmrjre 07'30 olajd

.d¨mdr- fld,a¨msáh yxÈh- ,sn¾á yxÈh- ms;a;, yxÈh-Í.,a yxÈh yd firñla yxÈh

fmrjre 09'00 isg uOHyak 12'00 olajd

.d¨mdr-fld,a¨msáh yxÈh- ,sn¾á yxÈh- ms;a;, yxÈh-fidhsid jgrjqu-ükaia mdr- fglaksl,a yxÈh

fmrjre 07'30 isg fmrjre 09'00 olajd

.d¨mdr Tiafia n.;f,a mdr- wd¾'ta o fu,a udj;- fn!oaOdf,dal udj;- ;=ïuq,a, jgrjqu- ;¾iagka mdr-f– ´ iS yxÈh-.a,dia yjqia yxÈh-kkaod fudag¾ia- fk¿ï fmdl=K jgrjqu- fidhsid jgrjqu-ükaia mdr- fglaksl,a yxÈh

fmrjre 06'30 isg fmrjre 07'30 olajd

fld<ôka msgú .d¨ mdrg .uka lsßu} msgfldgqj- firñla yxÈh-ms;a;, yxÈh- mqia;ld,- ,sn¾á- wd¾'tao fu,a udj;

fmrjre 07'30 isg uOHyak 12'30 olajd

´,alÜ udj;- fglaksl,a yxÈh- urodk md,u yxÈh- á'ì chdudj;-bínkaj, yxÈh-hqkshka fmfoi-,smagka jgrjqu-O¾umd, udj;- t*a'wd¾ fiakdkdhl udj;- lkakx.r udj;- kkaod fudag¾ia yxÈh- ksoyia jgrjqu- ÍÙ udj;- ;=ïuq,a, jgrjqu- fn!oaOdf,dal udj;- wd¾'ta'o fu,a udj;- .d¨ mdr ^ld¾hd, jdyk j,g .uka lsßug bv ,nd foa&

fldgqj m‍%foaYh

.d¨ mdr Tiafia fld<U k.rhg we;=¿ ùug meñfKk jdyk ví,sõ'ta is,ajd udj; Tiafia we;=¿ ù mrK yeõf,dla mdr- uia lvh yxÈfhka jug yrjd udhd jgrjqu- yeõf,dla mdr-;sôß.iahdh yxÈfhka- ;sôß.iahdh mdr-fíia,hska mdr Tiafia fld<Ug we;=¿ úh yel'

fld<U k.rfha isg .d¨ mdr Tiafia fld<ôka msgjk nr jdyk by; i|yka ud¾.fhau .uka lr .d¨ mdr Tiafia fld<ôka msgúh yelsh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY