Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

nv wvq lr f.k flÜgq fjkjd lshk tl kï ta ;rï f,ais fohla fkfjhs' ta ioyd Tng lEu md,kh " wäl f,i jHdhdï lsßu fyda fndfyda fihska uqo,a úhoï lr Y,H l¾uhla jeks fohla lrkaku fjkjd' kuq;a fï lsisu fohla fkdlr nv wvq lr .kak b;d id¾:l l%uhla .ek cmdk ffjoHjrfhla fidhd f.k ;sfnkjd' Tyqf.a ku Fukutsudzi' miq.sh j¾I 10 ;siafiu Fukutsudzi úiska cmdk ldka;djka úYd, m%udKhlg fuu l%uh u.ska id¾:lj flÜgq fjkak yelshdj ,nd §,d ;sfhkjd' wo úYau f,dalfhka Tnj fus .ek oekqj;a lrkakï'

Fukutsudzi kï fï úYañ; ffjoHjrhd úiska fï jHdhdï fkdlr " lEu md,kh fkdlr nv wvq lr .kak l%ufõoh .ek ,shq Wmfoia fmd; fï jk úg wdishdfõu muKla ñ,shk 6la úlsks ;sfnkjd' Tyq lshk úÈhg kï flÜgq ùu ioyd ñ, wêl jHdhdï WmlrK j,g uqo,a úhoï lsÍu we;af;kau fndre jevla' frda,a lsÍu ioyd ;=jd lsysmhla " gqjhska kq,a yd ydkais ùug me;,s weola jeks m%foaYhla muKla fï úYañ; l%u fõoh ioyd fydogu m%udKj;a lshd Tyq jeä ÿrg;a mjid isákjd'
uq,skau Tfí YÍrfha m%udKhg .e,fmk f,i ;=jd j,ska frda,la yod .; hq;=hs'

th fkd,sfyk f,i gqjhska kq,lska .eg .id .kak' iod .;a ;=jd frda, Tn ydkais ùug n,dfmdfrd;a;= fjk me;,s ia:dfha ;nkak'


oeka Tn ysia Wv w;g ;nd ;=jd frda, yßhg Tfí kdNsh fl,ska my,g isák fia ta u; we, fjkak'

Tnf.a ll=,a fol uola we;a lr udmg we.s,s fol tlg .djkak' w;a folo msgqmig lr iq,.s,s fol tlg .Efjk fia ;nd .kak'

oeka Tng ;sfhkafka fï bßhõfõ úkdä 5 ne.ska Èklg ;=ka j;djla lsrsu muKhs'

oeka Tng isf;kq we;s fïl yßu ir, jHdhduhla lsh,d' kuq;a th tfia fkdfjhs' lr,u n,kakflda hdÆjfka' fï úÈhg bkak uq,§ Tng álla wmyiq fõú' lula kE úkdä 5la yßhgu bkak neß kï mq¿jka ;rï fj,d bkak W;aiyd lrkakflda' ta jf.au fydÈka u;l ;shd .kak úkdä 5 wjidkfha ke.sák fldg tl jr ke.sákak tmd' fyñg me;a;g yeß,d fyñg ke.sákak ´fka' fï jHdhduh úkdä 5 ne.ska Èklg ;=ka j;djla lsÍu m%udKj;a

we;a;gu fïl stretching ke;a;ï we§ï .Khg wh;a fjk bßhõjla' fuu.ska fïoh fõ.fhka oykh ù Tnj úYañ; f,i flÜgq lrkjd fukau hï m%uKhlg Tfí Wio jeä lr .kak mq¿jka' fuu fidhd.ekSï ish,a, fï l%ufõoh W;aidy lr n,d id¾:l m%;sm, ,nd .;a; mqo.,hka u.ska ikd: lr ;sfnkjd'

fï l%ufõoh wkq.ukh l, m%;sm, ,nd .;a fndfyda fofkla m%ldY lr ;snqfka uq,a i;sh ;=,§u Tjqkag ;u isref¾ f,dl= fjkila f;areKq njhs' ta lshkafka Tng blaukskau fï l%ufhka flÜgq fjkak mq¿jka lshk tlhs' Tlafldgu jvd fï l%ufha is;a weo .kakd ldrKdj jkafka fï ioyd jeh jkafka Èklg úkdä 15la ùu hkakhs'

my; ùäfhdaj n,d ksjerÈj fï jHdhduh lrk wdldrh bf.k .kak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY