Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

wd;auh jid ,shkjd fkdj" iyiqoafokau wd;auh ksrej;a fldg ,shñ' cx.s fldghg;a iru l+vdrï .id .kakd ñksiqka w;r isàu .ek ud yg we;af;a ;on, B¾IHdjls' ulaksidoh;a" msßñfhl= f,i jevqKq" msßñka w;ru jevqKq .eyekqka yd fl,s fo,ska Ôú;h .; l, udyg tjeks ye.Sula hqf¾ksf.a we÷ñka fkdoekSu uf.a is;g f.k § we;af;a mSvkhls'ud hqf¾ks ksrej;a oehs neÆfjñ' ke;' wE lh jidf.k isà' jro ksjerÈ fldg " fufia ,shkak; is;aúKs' fndfydaúg ud .uka w¢kafka ysr fvksuls' foll=,a nïnq fldg fuka isrjk fia w¢k" ;Ügï fol b,smamS fmfk;ehs ìfhka ud miqfjñ' ud úfha miqjj fudv¾ka ixialD;sfha tjqkao tlS we÷ug leu;sh' ,eÈh' lsisfjl= wm msßñka ksidfoda wmf.a we÷ug lka fl¢ß .dkakg wdfõ ke;' ;j lñifha Wvq fnd;a;u ud fukau iu jhfia isák we;uqka o .,jd oeïfïh ' th lf,a ksoe,af,a yuk mjka frdol isys,i mmqjg ú| .ekSug ñil lgq fndäh fmkajd ;jflla u;a lsÍug fkdjk j. wmf.a is;a ik;a yeÈK ;sìKs'


wm ysrg we| ksoe,af,a weúÈoa§;a" oksiaig fldg jkakg fYdagla we| fkdlemQ uhs,a .ia fmkajñka k.rfha ta fï w; weúÈoa§;a lsisfjl= TÉpï fkdlf,ah' tfia lrkqfha wm msßñka ksid hehs wo uu hqf¾ksf.ka Wf.k yudrh' tl, mdie,a úfha§ wm w;r isá iyDohska ish lñih hg lrkafka hg we÷ugh' fulS igyk lshjk kqU,d o tfia lrkakg we;ehs is;ñ' tfia hglrk úg lñih ks;r Wv tkafka ke;' th isrù ;sfnkjd muKla fkdj kej; kej; ielish hq;=o fkdfõ' kuq;a thska isÿjk wfkl kï ÿjk weúÈk kefuk úg hg we÷u fmkSuhs'

‘upx Wfò hg l,siu fmakjd~ hehs wmf.a ú,sh jid .kakg wkqn, ÿka .eyqKq <ufhla tl, fkdisáhdh' Tjqka tajd .ek fkd;lkakg we;af;a wm msßñka ksidh' msßñka ish l,siï fome;a; .id ysrg w¢;s' msßñka ish frdau l+m fmkajñka l=vd l,siï fldg we|f.k ksoe,af,a ieß ir;s' msßñka ish hg we÷u fmkajd bnd.df;a yereKq w; h;s'

lsisÿ .eyeKsfhla tajdg neK jÈkafka ke;'

.,alsiai uQÿ fjrf<a ´kE ;rï iqÿ .eyeKqka ìlsKsh we| nxl= u; È.dù isákjd ud oel we;' iajfoaYslhska tajdg lsisjla lshkakg fyda .=reyrelï fokakg fkdh;s' tajd oel iru l+vdrï .id .;a tjqkao isákjd hehs is;kakg ;rï ud nqoaêfhka f;dr fkdfjñ'ìlsKsh hkq l=ula oehs wuq;=fjka igyka lrkakg fyda lshd fokakg ;rï kqU,d fudavhka fkdfjkq we;ehs is;ñ'

tfiakï hqf¾ksf.a ysr l,siu oel iqrdka;hg m;aù isák .eyeKqka yd msßñka wrUhd fufia igyka lrñ'

jro we;af;a hqf¾ks fkdIsldf.a fkdfõ' jro we;af;a kqU,d hqf¾ks fkdIsld ksrej;a fldg ne,Su ;=<hs' kqU,d wE ksrej;a fldg ¥IKh lr yudrh' iEu lreKlgu uq,a jk is; fndfyda jerÈ fldg we;af;auh' b¢ka kslrefka wE jerÈ lrefjl= fkdlrkak''

;ju;a .,a hq.fha ;nd we;s kqU,df.a is;a j¾;udkhg f.kú;a f.da;%sl woyia neyer lrkakg wdrdOkh lrñ
- i;ayv-


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY