Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

,nk ckjdß udifha isg bÈß jir 3la olajd l%shd;aul lsÍug ie,iqï lr we;s rela frdamK cd;sl jevms<sfj< ;=<ska furg 29]la jkakdjQ jk >k;ajh 32] olajd by< kxjkakg n,dfmdfrd;a;= jk nj;a ta i|yd foaYmd,k{hska we;=¿ ishÆfokdf.kau iyh wjYH jk nj;a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mejeiSh'fld;auf,a Bfha ^11& mej;s “jk frdamd” rela frdamK cd;sl W;aijhg tlafjñka ckdêm;s;=ud fuu woyia m< lf<ah' furfgys úúO cdjdrïldr jHdmdßlhka uqo,a ms<sn| muKla is;ñka rg iy rfgys wkd.;h ms<sn| fkdis;d mßirh úkdY lrñka jHdmdr lghq;= lrk nj;a lsisÿ ;rd;srula fkdn,d iajNdúl iïm;a úkdY lrk tjeks mqoa.,hkag oeä kS;s l%shd;aul lrk nj;a ckdêm;s;=ud m%ldY lf<ah' iajNdúl iïm;a wdrlaId lsÍu iEu mqoa.,fhl=f.a u j.lSula

iy hq;=lula jk w;r f.ù .sh jir lsysmh ;=< Y%S ,xldfõ jk iïm;a YS>%fhka úkdY ù we;s kuq;a jk >k;ajh ;rula fyda wdrlaId ù we;af;a hqoaOh mej;s W;=re ke‍fÛkysr m%foaYj, nj ckdêm;s;=ud wjOdrKh lf<ah' ixj¾Okh iy ;dlaIKh f,dalhg fndfyda foa ,nd § we;s kuq;awfkla miska fidndoyu úkdY lsÍug o th ux fm;a mdod § we;s nj ckdêm;s;=ud fuys§ fmkajd ÿkafkah'

iajNdúl iïm;a wdrlaIdj iy rela frdamKh ñksid m%uqL Ôùkaf.a meje;au i|yd w;HdjYH ld¾hhla njg m;a ù ;sfnk w;r mßir úkdYh hkq ishÆ f,dal i;ajhdf.a úkdYh nj ckdêm;s;=ud jeäÿrg;a i|yka lf<ah' “jk frdamd” rela frdamK cd;sl W;aijh ixfla;j;a lrñka ckdêm;s;=ud úiska fuys§ kd me<hla frdamKh lrkq ,eîh' fuu wjia:djg wud;H ,laIauka lsßwe,a," wud;H kúka Èidkdhl" mßir ksfhdacH wud;H wkqrdO chr;ak" uOHu m<d;a uy weu;s ir;a talkdhl" uOHu m<d;a wud;Hjreka jk ;s<sK nKavdr f;kakfldaka" uhka; Èidkdhl" tia' ì' hdf,a.u" W!j wdKavqldr tï' Ô' chisxy" uOHu m<d;a iNd iNdm;s fla' ã' ksu,isß" mßir wud;HxYfha f,alï Woh fikúr;ak" ckdêm;s fcHIaG WmfoaYl §'uq' chr;ak" ckdêm;s w;sf¾l f,alï frdayK lS¾;s Èidkdhl uy;d we;=¿ ue;s weu;sjreka msßila iyNd.S jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY