Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

iqm%isoaO “MG” hkq 1924 olajd wE; w;S;hlg Èfjk Woafõ.fhkamsß Odjk w;aoelSula ,ndÿkamerKs n%s;dkH fudag¾r: iud.uls'                                                               “MG” ikakduh fmr fkdjQúrE wdldrfhka yevfhka iy bvlv w;skaikakoaOj ixhqla; “SUV” wdlD;shlaf,i lr<shg meñK ;sfí'

ishÆu ysñlïweúreKq wdfoaYlhlajk “Euro Sports Auto Lanka” iud.u iyuhsfl%dald¾iud.u fuu m%isoaO fj<|kduh iïnkaOfhkaY%S,xldfõ l<ukdldß;ajhg m;aj we;s w;r “MG” i|yd we;s tlu ksfhdað;hdofõ' 2018 ud¾;= udifha§ kj “MG ZS” ,xldjg y÷kajd fokq  ,enQw;rb;d fláld,hla ;=< th ,xlslhka w;r ckm%sh jdykhla njg m;aj ;sfí' “MG ZS” re' 4"998"000l úfYaIs; ñ,lg y÷kajdfokq ,nkw;r fuh wiuiu wjqreÿ myl j.lSulskao iukaú;h'


“Global Fortune 500” ys fYa%Ks.;lsÍïj, 41jkia:dk fha isák 2017 § weußldkq fvd,¾ì,shk 113'86l wdodhula bmhSug iu;ajQ Iexyhs fudag¾r: l¾udka;h ^SAIC& úiskaw;am;alr.ekSug fmr “MG” fudag¾r:h iïnkaOfhka idïm%odhslj ysñldÍ;ajh oerefõ n%s;dkHfha “MG” fudag¾r: iud.uhs' j¾;udkfha Iexyhs ysmsysgd we;s  SAIC  hkq Ökfha úYd,;u fudag¾r: ksIamdok iud.u jkw;r th Ök fj<|fmd< ;=< f,dalm%lg fjdlaiaje.ka iud.fï iy fckr,a fudag¾ia “Cadillac” yso tl,ialrefõ' SAIC ys f.da,Sh ikakduh “MG” iy “Rover” wmkhkj,skaiukaú; jk w;r tlai;ardcOdksh" Tiag%ේ,shdj iy Y%S,xldj we;=¿ hqfrdamSh fj<|fmd<j,a tf,i wmkhkh lrk m%uqL rgj,afõ'

tlai;ardcOdkshg kshujQ ksIamdokoduh iy msßú;rhka u;f.dvkxjd we;s “MG ZS” wfma rgg y÷kajd fokafkao tawhqßkauh' MG ZS fudag¾ r:h euro encap fukau hqfrdamd ix.ufha ishÆu m%ñ;Skag iy ´iag%ේ,shdfõ jdykj, .=Kd;aulndjh ukskq ,nk “ADR” iïu;hkahkago wkql+,j ksIamdokh lr we;'cmdkfha AISIN iud.fuka MG ZS r:h i|yd 6 iamSâ wê ;dlaIKfhka hq;a iajhxl%Sh .sh¾ moaO;shla ksIamdokh lrkq ,nhs' fuys tkaðu b;d jeä n,hla iy wê ;dlaIKfhka mßir ys;ldó whqßka ksIamdokh lr we;s w;r wêfõ.S ud¾. i|ydo wdrlaIdldÍ Odjkhla i|yd iqÿiq fõ'

iDcqjuwdkhkhlrk,o “MG ZS” tu ñ, o¾Ylfha we;s wkalsisjlg iufkdù l,am .KkdjlaiuÛskameñfKa' 60] olajd újD; l< yelsiïmQ¾K ÈYdk;shlaiys; sun roof" f,orwdik" iajhxld,.=Kmd,lh" “Apple CarPlay”" iamSl¾yh" í¨gQ;amyiqlu" miqmileurd" gh¾mSvkfufyhqïmoaO;sh  ^TPMS&"úp,Hh iydhlaf;dard.ekSug bv ,ndfok úoHq;aiqlaldkï moaO;sh" “ABS” iy “EBD” jl% ;sßx.iu.ksmojd we;s ksiel;sßx.moaO;sh"wdrlaIdj ;yjqrelrk jdhq nE.a 6la we;s “ZS” ys we;s fndfyduhlajQ ,laIK w;=ßkalSmhls'

“MG ZS” i|yd jQ ,dxlsl m%;spdrh iy Wkkaÿj b;du by, jk w;r f,dalm%lg r:jdyk oejeka;hd jk “SAIC MG”iu. w;aje,ane|.ekSug iy Y%S,xld fj<|fmd<g fuu wk¾> n%s;dkH fudag¾r: ikakduh ;rÛldÍ ñ,lahgf;a h<s;ajrlay÷kajd §ug ,eîu .ek i;=gg m;ajk uhsfl%da fudag¾r: iud.u fuu wk¾>ikakï;enQ SUV r:h Èjhsk mqrd iuia; mdßfNda.sl b,aÆug iß,k f,i kqÿre wkd.;fha §u wiuiu miq úl=Kqïfiajdj,skao mQ¾K lrkq we;'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY