Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

je,slv nkaOkd.drfha urK oඬqju kshuù isák u;al=vq cdjdrïlrejkag urK oඬqju l%shd;aul lrk njg ,o wdrxÑh;a iu.u oeä f,i lïmkhg m;aj isák nj tu nkaOkd.dr wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

je,slv nkaOkd.drfha wjika jrg ñksfil= t,a,d urd we;af;a 1976 cqks 23 odh'

flfia kuq;a u;ao%jH cdjdrïlrejkag urK ovqju ,ndÿkfyd;a l=m‍%lg u;ao%jH cdjdrïlrefjl= jk iuka; l=udr fkdfyd;a fjf,a iqodg urK oඬqju ,ndÈh fkdyels ;;ajhla Wod ù we;s nj jd¾;d fjhs


ta" Tyq ish oඬqjug tfrysj wNshdpkhla bÈßm;a lr ;sîu fya;=fjka' fjf,a iqod muKla fkdj ;j;a m‍%Odk cdjdrïlrejka lsysm fofkl=u fuu oඬqjug hg;a fkdjkq we;s nj fk;a l< fidhd ne,Sul§ fy<s úh'


urK oඬqju ls‍%hd;aul lsßug yels mqoa.,hska 19 fofkl= y÷kdf.k we;s nj leìkÜ udOH yuqfõ§ Bfha ^11& m‍%ldY flreK;a fï jkúg urK oඬqju ls‍%hd;aul lsßug yels mqoa.,hska ixLHdj 13 la njhs nkaOkd.dr wdrxÑ ud¾. mjihs'

ta" 19 fokd w;ßka 06 fofkl= ;ukag ,nd § we;s urK ovqjug tfrysj wNshdpkd f.dKqlr ;sîu fya;=fjks'

fï jkúg u;ao%jH we;=¿ úúO jerÈ iïnkaOfhka urK oඬqjug ,laj we;s uq¿ /ojqjka .Kk 643ls' bka 472 fofofkl= fï jkúg wNshdpkd bÈßm;a lr ;sfí' u;ao%jH jerÈ iïnkaOfhka fï jkúg isrovqjï úÈk isrlrejka ixLHdj 10"535 ls'

fï w;r urK oඬqju ls‍%hd;aul lrkafka kï ta i|yd wkqu; jol ;k;=rg fofofkl= n|jd .; hq;= nj nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j mjihs

tu n|jd .ekSug wjir b,a,d wêlrK yd nkaOkd.dr m‍%;sixialrK wud;HxYhg ,sÅ;j oeka jQ nj nkaOkd.dr wdrxÑ ud¾. mjihs'

urK oඬqju je,slv nkaOkd.drfha ls‍%hd;aul lsÍughs ie,iqï lr we;' fnda.ïnr nkaOkd.drfha iy je,slv nkaOkd.drfha óg fmr urK oඬqju ls‍%hd;aul úh'

je,slv nkaOkd.drh i|yd óg fmr wjia:d lsysmhl§ jolhska n|jd .ekSug iïuqL mÍlaIK meje;ajQ w;r bka tla iïuqL mÍlaIKhla meje;ajqfKa óg jir 03lg fmrh'

flfia fj;;a fujeks  iïuqL mÍlaIKj,ska f;dard .kakd jolhska flá l,lska tu Oqrh yerhk nj nkaOkd.dr wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a i|yka lrhs

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY