Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

;ukag jvd jhiska jeäuy¿ ldka;djka iu. iïnkaO;d we;s lr.kak oeka ldf,a ;reKhka ;=, ;sfnkafka úYd, Wkkaÿjla'

ird.S fmkqu

;reKhka wdl¾IKh jkafka jeäuy¿ jqj;a ;u ;reK fmkqu /l f.k isák ldka;djka fj;hs' th Tjqkaf.a wd;au úYajdih j¾Okh lrjkakla'

msßñkag yßhgu wjYH fudkjdoehs Tjqka oek isàu fuys§ jvd;au lemS fmfkkafka ,sx.sl;ajh yd ne÷Kq lghq;= ms<sn|j jeäuy,a ldka;djka ;=, mj;sk oekquhs' fujka wh iu. iïnkaO;d mj;ajk ;reKhka ;ju;a isákafka tjka foaj,a ms,sn| bf.k .ksñka' ta ksid jeäuy¿ ldka;djka weiqre lsÍfuka ,efnk oekqug iy w;aoelSïj,g Tjqka m%sh lrkjd'

mSvkhla fkdue;s ùu

idudkHfhka iïnkaO;djl§ ;reKfhlag ú¢kakg fjk mSvkh úYd,hs' uqo,a fidhd.ekSu" ;u iyldßhf.a wjYH;djka imqrd,Su wd§ fndfyda oE idudkH iïnkaO;djla ;=,§ Tyqg bgq lsÍug isÿjkjd' tfy;a jeäuy¿ ldka;djl wdY%h lsÍfï§ fndfyda úg isÿ jkafka weh úiska Tyqg Woõ Wmldr lsÍuhs'

,sx.sl;ajh ms,sn| woyia yqjudre lr.ekSu
jeäuy¿ ldka;djla iu. ,sx.sl;ajh ms,sn| ´kEu fohla l;d ny lsÍug ;reKfhl=g yelshdj ;sfnkjd' w;aoelSï lsisjla ke;s ;reKshla ;=, mj;sk ,eÊcdj" inflda,h iy ìh fuu ldka;djka ;=, fkdue;s ùu thg fya;=jhs'


m%Yxid ,eîu

jeäuy¿ ldka;djka ;uka wdY%h lrk ;reKhka flfrys olajkafka uDÿ ie,ls,a,la' iujhfia ;reKshla fyda jhiska nd, ;reKshla wdY%h lrkjdg jvd th kjuq w;aoelSula'

,sx.sl w;aoelSï ,nd .ekSu

,sx.sl;ajh ms,sn| fuu ldka;djkag fmr ,nd.;a w;aoelSï ;sfnkjd' nrm;, foaj,a ms,sn| fkdis;d ;reKfhla iu. ,sx.sl w;aoelSïj,ska weh úfkdaojkjd fukau ta ;reKhdg;a thska úfkdaohla ,efnkjd'

nrm;, foaj,a ms,sn| fkdis;Su

Ôú;h ms,sn| we;s w;aoelSï ksidu jeäuy¿ ldka;djka ;ukaf.a iïnkaO;d foi jvd h;d¾:jd§j ne,Sug yqre ù isákjd' ta ksid ;reKfhla iu. ´kEjg jeä udkisl iïnkaO;d f.dv k.d .kafka ke;sj iïnkaO;djla f.k hkafka flfiaoehs Tjqka yßhgu oek isákjd'

wd;au úYajdih

kj fhdjqka ;reKshlg jvd jeäuy¿ ldka;djla i;=j ;sfnk wd;au úYajdihg ;reKhka m%sh lrkjd' tu wd;au úYajdih ldka;djkag ,efnkafka Tjqkaf.a Ôjk w;aoelSïj,skqhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY