Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

kvqjlg fmkS fkdisàu fya;=fjka jfrka;=jla Ndr§ug r;akmqr" fjr¿m Y%S iïnqoaOdrdu úydria:dkhg .sh r;akmqr fmd,sia ia:dkfha úúO meñKs,s wxYfha fmd,sia ierhka í'¾'Ä'í' iurúl%u ^44102& uy;dg tu úydrdêm;s ysñhka myr§ f., ñßlSulska widOH ;;a;ajfhka r;akmqr uy frday,g /f.k hk w;r;=r§ ñhf.dia we;s nj r;akmqr fmd,sisfha wmrdO wxYfha ks,Odßfhla mejeiSh'

ñhf.dia we;s fmd,sia ierhkajrhd m,af,aneoao m%foaYfha mÈxÑ foore msfhls' Tyq uE;l§ m,af,aneoao fmd,sisfha isg r;akmqr fmd,sisfha úúO meñKs,s wxYhg wkqhqla;j ia:dk udrejla ,nd meñKs ks,Odßfhls' fuu úydrdêm;s ysñhka úydria:dkh wjg fjfikakka iuÛo úúO wdrjq,a we;s lrf.k kvq lsysmhlgu fmkS isák ysñkula nj m%foaYjdiSyq lsh;s'
fmd,sia ierhkajrhd miq.shod ^10od& úydria:dkhg f.dia ;snqfKa tlS ysñkug tfrysj úNd. fjñka meje;s kvqjla i|yd wêlrKfha fmkS fkdisàu ksid ksl=;a lr ;snqKq jfrka;=jla Ndr §u i|ydh'


wi, mÈxÑlrejl= jQ ksu,a kue;a;l= mejeiqfõ fuu ysñku úiska m%foaYjdiSkag ysßyer jk whqßka isÿ lrk úúO úIudpdr l%shd ksid fmd,sish l%shd;aul fkdjqKq ;ek ta ms<sn|j ckdêm;sjrhdg iy wdrlaIl f,alïjrhdgo wjia:d .Kkdjl§u meñKs,s lr we;s njh'


isoaêh jQ Èkfha úydria:dkh foiska mqoa.,hl= ur yඬ § lE.ikúg ksfjfika msg;g meñK n,oa§ wdjdi f.h ‍fodrlv flkl= ìu fmr<d f.k f., isr lrf.k isák whqre ÿgq nj ;j;a mqoa.,hl= mejeiSh' isoaêfha nrm;< nj fukau NslaIqka jykafiaf.a fmr l%shdjka .eko oek isá ksid Tjqka tfoig fkd.sh nj;a jydu ÿrl:kfhka fmd,sishg isoaêh oekqï ÿka nj;a Tyq mejeiSh' thska ál fõ,djlg miq fmd,sia ks,OdÍka tys meñK n,oa§ fmd,sia ks,Odßhd isysiqkaj wdjdi f.h bÈßmsg jeà isá w;r ielldr ysñku ta jkúg;a isg we;af;a Öjrhlska f;drj fldg l,siulska ieriS f.kh'

fmd,sisfhka tkjd oel wdjdi f.hg ßx.d ‍fodr jid.;a ielldr Nsla‍Iqj t<shg weú;a w;af;a w;afndaïnhlao w; we;sjhs' tu fndaïnh t,a, lrkakg m<uqj fmd,sia ks,OdÍka w; ;snQ fmd,a,lska myr§ iellre fu,a, lrf.k we;'

úfoaY rgl ksIamdokh l< w;afndaïnhla wdjdi f.h bÈßmi fldgfia jeà ;sìKs'

fmd,sia ks,Odßhd ysi me,¢ f;dmamsh iy f.k .sh ,shlsheú,so tu ia:dkfha jeà ;sìKs'

fmd,sish tk úg;a fmd,sia ierhkajrhd isysiqkaj wdjdi f.h biaf;damamqfõ jeà isá nj;a läkñka frday,g f.k .sh;a ta jk úg;a ñhf.dia isá nj;a fmd,sish mjihs'

w;awvx.=jg .;a iellre fï jkúg r;akmqr fmd,sisfha wmrdO mÍlaIK wxYfha ks,OdÍka úiska r|jdf.k m%Yak lrñka isà' ielldr ysñku fldakaj,dfka Oïuidr hk kñka fmkS isáñka ñka jir 10lg muK fmr fuu ia:dkhg meñK we;af;a wd.ka;=lhl= f,igh' meñK ál l,l§u m%foaYjdiSka iuÛ .egqï we;s lrf.k fkdfhla úg .ïuqkag myr §ïo isÿ lr we;' Tyq wx.ïfmdr YQrhl= njo wi,ajeisfhda mji;s' mkai, yd úydria:dkfha kv;a;=j i|yd úúO lreKq i|yka fldg álÜm;a wf,ú lr uqo,a ,nd .kakd njo lSh'

r;akmqr fmd,sish isoaêh ms<sn| jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY