BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මුරලිගෙන් කන රත්වෙන උත්තරයක්

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï miqnEfuka .e,ùu i|yd we;s úi÷u l=udr ix.laldr" ufya, chj¾Ok fyda ;udj lKavdhug /f.k tau fkdjk nj  uq;a;hshd uqr,sorka mjihs'

ghsïia T*a bkaÈhd iu. woyia olajñka uqr,sorka i|yka lr we;af;a  lKavdhfï olaI;d my; nei we;s w;r Tjqka th ksjerÈ lr .; hq;= njhs' ;uka ix.laldr fyda ufya, f.k tau thg úi÷ula fkdjk nj o Tyq fmkajd § we;'

;uka úY%du .ekSfuka miqj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh yd tlaj lghq;= fkdl< ksid tu wdh;kh iu. iómj lghq;= lsÍulska f;drj ta ms<sn| l;d lsÍu ksjerÈ fohla fkdjk njo  uq;a;hshd uqr,sorka mjihs'

,wms ld¾h nyq, fj,d bkafka' ix.laldr ;ju l%Svd lrk w;r ufya, yd uu mqyqKq lsÍïj, ksr; ksid ld¾h nyq,hs', hkqfjkao Tyq tys§ i|yka lr ;sfna
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.