BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

jdyk fld,a, lE ‘fldලU mdie,a isiqkaf.a l,a,sh’ ñßydkg fldgqfõ

l=,S r: fiajdj, ßhÿrkag W,a msys fmkajd ìh .kajd Tjqka i;= rka NdKa‌v" cx.u ÿrl:k yd uqo,a fld,a,lEfï ksr; jQ fld<U m%foaYfha mdi,l isiqka fofokl= we;=¿ ;sfokl=  w;awvx.=jg .ekSug ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallh  iu;aj ;sfnkjd'

fld,a,lE cx.u ÿrl:k yhla‌ iy fidrd.;a h;=remeÈhla‌ o fuys§ fidhd .;a  njhs jd¾;d jkafka'iellrejka fld,a,lE foam<j, jákdlu remsh,a ,la‍I yhlg wêl nj tu tallh mjikjd'

w;awvx.=jg .;a iellrejka wjqreÿ 17" 18 hk jhia‌j, miqjkakka nj;a" fudjqka ms<shkao," lsre<mk mÈxÑlrejka nj;a ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallh i|yka  l<d'

fudjqka ms<shkao," lvqfj," fndr,eia‌.uqj" rdc.sßh hk m%foaYj,§ l=,S r: fiajdj, ßhÿrka .uka hdu i|yd le|jdf.k f.dia‌ md¿ ia‌:dkj,§ W,a msys f.<g ;nd fow;a  wiqfka .eg .id miqj Tyq i;= cx.u ÿrl:k" rka NdKa‌v" uqo,a fld,a,ld we;ehs fmd,sia‌ mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfnkjd'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.