BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අකුණු සන්නායක කොල්ලකෑ කිරුළපන එස් අයි අත්අඩංගුවට

.sks wúhla fmkajd uqo,a" rka NdKav iy wl=Kq ikakdhlhla fld,a,lEfï isoaêhla iïnkaOfhka fldÜGdi ¥IK u¾ok tallfha ia:dkdêm;s f,i rdcldß l< oekg lsre<mk fmd,sishg wkqhqla;j rdcldß isÿ lrk Wm fmd,sia mÍlaIl .sydka; ,laIdka fld<U ol=K kS;sh n,.ekaùï tallfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg .kq ,en ;sfí'tu tallhg ,o meñKs,a,lg wkqj fuu iellre fmf¾od ^11od& w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish ioyka lrhs'
bl=;a uehs ui 20 jeksod fuu isoaêh isÿù ;sìKs'

óg fmr fï iïnkaOfhka ;j;a fmd,sia mÍlaIljrhl= yd mqoa.,hka isjq fokl= fld<U ol=K kS;sh n,.ekaùfï tallh uÛska w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk 16 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;'
w;awvx.=jg .;a ielldr Wm fmd,sia mÍlaIljrhd fld<U m%Odk ufyia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk 16 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; fldg ;sfí'

pdur wuriQßh
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.