BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

සිසුන් අතුරුදන් කිරීම ගැන නාවික හමුදා නිලධාරියකුගෙන් ප්‍රශ්න කරයි

kdúl yuqod w;awvx.=fõ § fldgfyak m‍%foaYfha mÈxÑ o%úv isiqka 11 fokl= w;=reoka ùu iïnkaOfhka isÿlrK mÍlaIKh ioyd kdúl yuqodfõ iq¿ ks,Odßhl=  m‍%Yak lsÍu ioyd wo ^19& wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; le|jd ;sfí'wofmrjre 10'00 muK fudyq m‍%Yak lsÍu ioyd le|jd ;snq w;r fuu m‍%Yak lsÍu miajre 7'00 jkúg;a wjika ù fkd;sìKs'

fuf,i le|jd  ;snqfKa ;x.,a, reyqKq kdúl yuqod l|jqf¾ fiajh lrk iq¿ ks,Odßhl= njo jd¾;d fõ'

2009 iy Bg wdikak ld,fha kdúl yuqod ndrfha isáh§ fldgfyak m‍%foaYfha mÈxÑ isiqka 11 fokl= w;=reoka lrwe;s nj lshk isoaêhla iïnkaOfhka mÍlaIK wdrïN lr we;s wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fï iïnkaOfhka óg fmr kdúl yuqod Æ;skka ludkav¾ jrhl= we;=¿ kdúl yuqod idudðlhska isõ fokl= w;awvx.=jg .;a w;r TjQyq rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sìKs'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.