Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

uykqjr uq,ia:dk fmd,Sisfha ks,OdÍka úiska iel u; w;awvx.=jg m;a ldka;djla mqreIfhl= njg fy<s ùfï mqj;la jd¾;d fõ'

uykqjr .=âfIâ nia kej;=fï bl=;a 02 Èk rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,OdÍkaf.a wei fndfyda fj,djla /£ isá uqia,sï cd;sl ldka;djla fj; fhduqj we;af;a wehf.a yeisÍfï rgdj iel iys; ù we;s neúks'ysi fukau YÍrho iïmq¾K jefik wdldrfhka iïm%odhsl uqia,sï l;la whqßka ieris isg we;s weh nia kej;=fï .uka .kak u.ska foi fukau nia r:j,ska nei hk u.ska foio uy;a Wjukdfjka wjOdkh fhduq lsÍu iïnkaOfhkao fmd,sia ks,OdÍka meh 02 lg wêl ld,hla ;u wjOdkh fhduq lr we;'

tu ldka;dj ms,sn| iel is;+ fmd,sia ks,OdÍka .=âfIâ nia kej;=u fj; ldka;d fmd,sia ks,Odßkshla le|jd fuu ldka;djf.aka m%Yak lsÍug iQodkï jQ wjia:dfõ l,n, jQ l; Odjkh fjñka mej;s nia r:hlg f.dvù m<d hdug W;aiy l,o fmd,sia ks,OdÍyq nia r:h kj;ajd weh ;u Ndrhg f.k ;sfí'

fuu ldka;dj uykqjr uQ,ia:dk fmd,sia ia:dkh fj; /f.k ú;a ldka;d fmd,sia ks,Odßkshla fhdojd fidaÈis lsÍfï§ fy<sj we;af;a uqia,sï ldka;djla f,i fjia j,df.k isg we;af;a mqreIfhl= njhs'

m%Yak lsÍfï§ fy<sj we;af;a fudyq 27 yeúßÈ újdyl tla ore msfhl= njh' uykqjr uhs,msáh m%foaYfha mÈxÑ fudyqf.a 26 yeúßÈ ìß|f.a wkshï iïnkaO;djhla yiq lr .ekSu i|yd ldka;djlf.a fjia f.k .=âfIâ nia kej;=ug ù n,d isá njo fudyq fmd,Sishg mjid we;'

uhs,msáfha mÈxÑ fuu mqoa.,hdf.a ìß| .ïfmd, m%foaYfha wdh;khl /lshdj lrk w;r weh tys fiajh lrk ;reKfhla iuÛ wkshï in| lula we;s lr .ekSfuka mjqf,a m%Yak we;sjQ njo fiajh ksuù weh ;u fmïj;d iuÛ meñfKk f;la .=âfIâ nia kej;=fï /£ isá njo lsisfjl=g fyda iel fkdisf;k mßÈ uqia,sï ldka;djlf.a fjia .;a njo w;awvx.=jg m;a ;reKhd fmd,Sishg mjid ;sfí'

uykqjr uq,ia:dk fmd,Sisfha cx.u uqr ixpdr tallh yd yis§ weu;=ï wxYh u.ska iel lghq;= mqoa.,hd w;awvx.=jg f.k we;s w;r uq,ia:dk fmd,sia ia:dkdèm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl Wmd,s kdrïmkdj uy;df.a Wmfoia u; isoaêh ms<sn|j mÍlaIK meje;afõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY