Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

cx.u ÿrl:kh u.ska ìß|g wiNH ùäfhda o¾Yk fmkajd tajdfha oelafjk bßhõ wkqlrKh lrñka wUqieñhka f,i tla ùug wlue;s jQ ;reK ìß| fjä ;nd >d;kh lsÍug ie,iqï l< nj lshk hqo yuqod fin<l= fï ui 25 od olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i wkqrdOmqr m%Odk ufyaia;%d;a w;sf¾l Èid úksiqre fla' mS' Ydkl y¾Ika uy;d fmf¾od ^15& ksfhda. lf<ah'

fuu >d;kh i|yd fin<d f.kd njg iellrk fndar 12 m;=rï ;=jlal=jo wêlrK ndrhg m;afldg ;sfí'ówe,a,Ej" ,nqfkdarej iy oUf.d,a,j" óñkakdj," lyg.iaÈ.s,sh hk ,smskhkayS mÈxÑ mqÿl=vqbremamq uq,;sõys ;=kajk cd;sl wdrlaIl n< uq¿ fiakdxlfha fiajfha ksr; mS' ã' fma%uisß hk 35yeúßÈ hqo yuqod fin<d fufia rlaIs; nkaOkd.dr .; fldg we;' w;awvx.=jg .;a iellre újdy ù we;af;a óg udi ;=klg muK by;§h' ìß| iu. mj;sk mjq,a wdrjq,a fya;=fjka óg fmr wjia:djl§;a weh urd oeóug Tyq W;aidy fldg we;ehs lshkq ,efí'

ta i|yd Ndú;d lsÍug ie,iqï fldg ;snQ furg ksIamdÈ; lema ;=jlal=jla Tyq ika;lfha ;sî lyg.iaÈ.s,sh ‍fmd,Sish úiska wêlrKhg Ndrhg m;afldg ;sfí' 

iellre ksjdvq ,nd ksjig meñfKoa§ ìßhg fjä ;eìu i|yd ;=jlal=jla f.kú;a i.Ûjdf.k isák njg fmd,sishg ,enqKq f;dr;=rla u; iellre w;awvx.=jg f.k ta ms<sn|j m%Yak fldg we;' Tyq ksjdvq ,nd meñfKk úg /f.kú;a oUf.d,a, le,Efõ iÛjd ;snQ fndar fod<y m;=rï ;=jlal=jla yd Bg fhdok Ôj WKav y;rla ‍fmd,sia ndrhg .ekSug yelsù we;af;a bka miqjh'

iellreg ;=jlal=j ,enqKq wdldrh wkdjrKh lr .ekSug mÍlaIK isÿflf¾'

iellre wka;¾cd,fha ießird tys we;s wiNH ùäfhda o¾Yk ;u cx.u ÿrl:kfha .nvd lr ksjdvqjg meñKs miq tu o¾Yk wkq.ukh lrk f,i ìß|g ks;r ks;r n, fldg ;sfí' weho ksr;=reju Bg oeä úfrdaOh mEu ksid mjq,a wdrjq, ks¾udKh ù ;sfnk nj fmd,Sish wêlrKhg oekaùh' 

rlaIs; nkaOkd.dr .; l< iellre udkisl frda.hlska fmf<kafkao hkak wkdjrKh lr .ekSu i|yd Tyq wkqrdOmqr YslaIK frday‍f,a úfYaI{ udkisl ffjoHjrhd fj; bÈßm;a lr jd¾;djla ,ndf.k bÈß Èkfha§ tho wêlrKhg bÈßm;a lrkakehs wkqrdOmqr nkaOkd.dr wêldßjrhdg úksiqrejrhd ksfhda. lf<ah'

lyg.iaÈ.s,sh ‍fmd,Sisfha ia:dkdêm;s m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl m%.S;a uxcq, Wvqu,., uy;df.a Wmfoiau; ‍fmd,sia fldia;dm,a 33265 Wmd,s uy;d iellre wêlrKhg bÈßm;a lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY