Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

bÈß meh 48 we;=<; Èjhsfka iEu .x.djla wdY%s;ju uyd .xj;=r ;;ajhla we;súh yels neúka jydu ish ksfjiaj,ska bj;a ù wdrlaIs; ia:dk fj; hk fuka .x.d wdikakfha fjfik ishÆu mjq,aj,ska wdKavqj b,a,Sula lrhs'

.xj;=r ;¾ckh mj;sk iEu m%foaYhlu mdi,a jid oud" wj;ekajk ck;djg tu mdi,aj, kjr;ak myiqlï imhd we;s nj;a rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokhl i|yka fõ'

wdmod ;;ajhka mj;sk Èia;%slalj, Èia;%sla f,alï ld¾hd, iy m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,j, fiajh lrk ishÆu rdcH ks,OdÍkaf.a iy lafIa;% ks,OdÍkaf.a ksjdvq kej; okajk ;=re wj,x.= lrk nj iajfoaY lghq;= wud;H jðr wfíj¾Ok oekqï § ;sfí'jydu l%shd;auljk mßÈ fiajd ia:dkj,g jd¾;d lrk fuka ishÆu rcfha ks,OdÍkag oekqï § ;sfnk w;r" lsihï ks,Odßfhl= .xj;=rg fldgq ù isákafka kï jydu l%shd;aul jk mßÈ Tyqf.a$wehf.a fojeks ks,Odßhd wod< rdcldß bgq l< hq;= nj;a rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j mjihs'

Èjhsfka m%foaY .Kkdjlgu weoyef,ñka mj;sk wêl j¾Idj iy oeä iq<x iu. yg.;a kdh hdï yd .xj;=r fya;=fjka ðú; ydks /ila jd¾;d fjñka mj;S'

.xj;=r yd kdh hdfuka .d,a," ud;r" l¿;r" r;akmqr" yïnkaf;dg yd lE.,a, hk Èia;%slalj, ck Ôú;hg oeä n,mEï t,a, ù ;sfnk w;r" mia l÷ lvdjeáfï yd c, .e,Sï fya;=fjka inr.uq m<df;a ishÆu mdi,a jid oud ;sfí'

.xj;=rg fldgq jQ iy wj;eka jQ ck;djg iyk ie,iSu msKsi kdúl yuqodfõ fndaÜgq iy .=jka yuqodfõ fy,sfldmag¾ hdkd fhdojd ;sfnk w;r" wu;r fndaÜgq ,nd fok fuka rch ëjr iy ixpdrl fndaÜgq ysñhkaf.ka b,a,Sula lrhs'

.xj;=rg fldgq ù isák mqoa.,hka fj; <Ûdùug fkdyels wjia:dj,§ .=jka u.ska tu fndaÜgq m%jdykh lrk fuka wdrlaIl wud;HdxYh .=jka yuqodjg Wmfoia § ;sfí'

ol=Kq wêfõ.S ud¾.fha je,smekak iy fldlaudÿj msúiqï o c,fhka hg ù ;sfí'

bÈß meh 48 we;=<; .xj;=r ;;ajh ;j;a oreKq úh yels neúka ishÆu wdmod l<ukdlrK jevms<sfj, iSrefjka ;nd we;s nj;a m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ ksfowkh jeäÿrg;a i|yka lrhs

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY