Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fõhkaf.dv wd¾:sl uOHia:dkh úiska jd¾Islj m‍%o¾Ykh lrk fjila f;drK fujr bÈlsÍfï § ;ukag ;ykula mekjqKq nj tys fj<| ix.uh mjikjd'

tys iNdm;s iqf¾ka pkao% l=udr i|yka lf<a .‍%dóh wd¾:sl lghq;= wud;HxYh úiska f;drK fujr bÈ fkdlrk f,i oekqï ÿka njhs'

wms wjqreÿ 8la  fõhkaf.dv wd¾:sl uOHia:dkfha f;drKla lrd' 8 fjks jrg f;drK lrf.k hkfldg wmsg ,shqula wdjd wud;HdxYfhka 2016'05'17 fjksod' ,shqfï i|yka fjkafka “ndysr md¾Yhkaf.a b,a,Su u; ,nd Èh fkdyels nj iïnkaOfhka” lsh,d f,ag¾ fyâ tllska weú;a ;sfhkjd' tys ;sfnkjd fuh rcfha foam,la jk nj;a ndysr md¾Yjhkag my; i|yka b,a,Sï ,nd Èh fkdyels nj;ah' fj<| m%o¾Yk" iekfl<s" wdOdr tl;= lsÍï" f;drKa" yd foaYmd,k /iaùï jeks lghq;= i|yd wjir Èh fkdyels njhs' fuu ,shqu wmsg wdfõ 2016'05'17 fjksohs' wms ta fjkfldg f;drK idod ;snqKq ksid 2016'05'18 fjksod f;drK m%o¾YKh lrd' f;drK bÈ lsÍu wd.ñl ixys¢hdjg ndOdjla úh yels njg ;ukag oekqï §ula lr ;snQ njo Tyq lshd isáhd'
fï ielh ksid wms 2017 jif¾ f;drK lrkak fmr wud;HdxYfha f,alï;=ñhg 2016'11'27 fjks Èk ,nk wjqreoafoa f;drK lsÍu iïnkaOfhka úuiSula l<d' ta fï mdr;a fõhkaf.dv wd¾:sl uOHia:dkfha f;drK lrkak wjir fokak lsh,d' wmsg ta i|yd lsisÿ m%;spdrhla wdfõ kE' miqj wms kej; kej; oekqj;a lsÍï l<d' bka miafia wud;HdxYfha l<ukdlr;=udf.kq;a  b,a,Sula l<d't;=ud bka miafia lsõfõ fõhkaf.dv wd¾:sl uOHia:dkfha iEu wkHd.ñlfhlau bkakjd' fï f;drK bÈlsÍug wjir ÿkafkd;a wfkla wd.ï j,ska m%Yak we;sfjkjd' miqj ixys¢hdj we;sfjk njhs' 

flfia fj;;a óg fmr ish¨ fokd tlaj iyfhda.fhka fuu fjila f;drK bÈßm;a l< njhs fõhkaf.dv wd¾:sl uOHia:dkfha fj<| ix.ufha iNdm;s iqf¾ka pkao% l=udr i|yka lf<a'
fõhkaf.dv k.r uOHhfha jd¾Islj bÈ flreKq fuu f;drK tu m‍%foaYfha m‍%o¾Ykh flfrk m‍%Odk f;drK w;rg wh;a jqKd'

fujr f;drK m‍%o¾Ykh fkdlsÍu fya;=fjka fjila f;drK keröu i|yd fõhkaf.dv k.rhg wdikak fjk;a k.r fj; hdug isÿ jQ njhs m‍%foaYjdiSka fk;a ksjqia fj; lshd isáfha'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY