Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

jHdc rx.khl fh§ ksjfia jeäysáhka fndaêmQcdjlg hjd ;reKshlg w;jr lsÍug ieriqKq mqoa.,fhla óß.u fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
fuu mqoa.,hd fydrK m%foaYfha mÈxÑ lrefjl= jk w;r fudkrd., m%foaYfha mdi,l .=rejrfhl= f,io fiajh lr we;s WmêOdßfhl= njghs jd¾;d jkafka'
wod< iellre jir tlyudrl ld,hla ;siafia óß.u fo,aj, m%foaYfha l=,S ksjil kjd;ekaf.k isg ;sfnkjd'


tys§ tu m%foaYfha ksjil fïika ndia jrfhl= f,i fiajh lrk w;r;=r tu ksjeishkag we;s .eg¿ j,g ms<shï ,nd.; yels nj mjid NslaIQka jykafia kulf.a ÿrl:k wxlhla ,nd§ ;sfnkjd'

miqj tu ksjfia isá mqoa.,hka wod< NslaIQka jykafiag weu;=ula ,ndf.k we;s w;r tys§ ,ndÿka Wmfoia wkqj l%shdlr we;s njhs wkdjrK jkafka'
wod< weu;=fuka ksjeishka uú;hg m;aù we;af;a ;ukag we;s ndOd lror ish,a, tu ÿrl:k weu;=ug ms<s;=re ÿka NslaIQka jykafia úiska fy,slsÍu fya;=fjka'
miqj ÿrl:kh ÈhKshg ,ndfok f,i mjid we;s w;r tys§ Wiia wOHdmkh yodrk wehf.a n,dfmdfrd;a;= bgqlr.ekSug l< hq;= foa ms<sn|j Wmfoia /ila wod, ;reKshg ,nd§ ;sfnkjd'

wk;=rej m%ldY lr we;af;a ksjfia lsisfjl= fkdue;s wjia:djl ksjig meñfKk wfhl= iuÛ isáh hq;= njhs'

fï ms<sn|j fouõmshkag fkdmjik f,io weu;=fuka wod, ;reKshg oekqï § ;sfnk njghs jd¾;d jkafka'

miqj ;reKsh fï ms<sn|j fouõmshkag mejiSug fkdyelsj isg we;s w;r wjidkfha weh fï ms<sn|j fmd,sish oekqj;a lsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd'
tys§ jydu l%shd;aul jQ óß.u fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia:dkdêm;sksh jk fmd,sia mÍlaIl ldxpkd iurfldaka uy;añhf.a Wmfoia wkqj jeg,Sula l%shd;aul lr ;sfnkjd'

ta wod< iellre fldgqlr.ekSu i|ydhs'
miqÈkl kd÷kk ÿrl:k weu;=fï Wmfoia wkqj fouõmshka fndaêmQcdj i|yd msgj f.dia we;s w;r tys§ wod< iellre ksjig meñK ;reKshg w;jr lsÍug W;aidy l< wjia:dfõ fmd,sish úiska Tyq w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
fï w;r wod< NslaIqj f,iska ÿrl:k weu;=ï j,g ms<s;=re ,nd§ we;af;ao wod< iellre úh yels njghs fmd,sish ielm<lrkafka'
flfia fj;;a iellreg ;j;a mqoa.,fhl=f.a iydh ysñù we;aoehs hkak fidhd úu¾Yk wdrïN lr we;s njghs jd¾;d jkafka'

fuf,i kdÿkk ÿrl:k weu;=ula ,enQ fjk;a ldka;djka fyda ;reKshka isà kï 033 -2274322 ÿrl:k wxlh Tiafia fmd,sish oekqj;a lrk f,ihs óß.u fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia:dkdêm;sksh jk fmd,sia mÍlaIl ldxpkd iurfldaka uy;añh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY