Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

l=KQ ksid kj wjqreoao;a iu. uy;a jHikhla isÿ Wk fï mqxÑ ,xldj ;=, mßir ys; ldó ;/K kdhlfhla isÿ l, b;d ÿ¾,N .kfha i;a l%shdjla ms<snoj  f.diama99 wms nqlsh ;=, ießieÍfï§ olakg  ,enqk' yß foa yß úÈhg;a fydo foa fydo úÈhh;a l;d lrk f.diama99  wms b;ska th mdGl Tng  bÈßm;a lrkak l%shd l,d'   nqoaêl m%ikak keue;s Tyq ;u mjqf,a idudðlhka iu. ymq;f,a m%foaYfha fnr., m%foaYfha iqkaor Èh we,a,la keröug úfkdao pdßldjl .syska fydo jevla lr, ' Tyq ta ms<snoj nqlsfha ioyka lr, ;snqfka fus úÈhghs"wjqreÿ ksjdvqjg mjqf,a wh;a tlal ksoyfia .;lrkak ymq;f,a m%foaYfha fnr., isg lsf,daóg¾ 5 la muK .sh ;ek iqkaog Èhwe,a,la wi, ksialxl iqkaor fmfoilg miq.sh 12 jeksod .shd' kuq;a ud jeksu wm jeksu fï m%foaYfha iqkaor;ajfhka fk; .; is; mskjd.kakg meñKs msßfika fuys mßirhg kï isoao fj,d ;sífn fydola fkfjhs' ldka;d ikSmdrlaIl ;=jdhkays isg j;=r fndk ma,diaála fnda;,a fYdmska nE.a olajd fndfyda le<s li< mßir moao;shg Tjqka ßisfia tlalr ;snqKd'

mßirhg fnfyúka we¿ï lrk ug fyda uf.a mjqf,a idudðlhskag mßirhg w;aj ;snQ ta brKu foi fkdoelald fia isàug yels ;rï oreKq udkisl ;;ajhla ;snqfKa keye' wms ish,a,kau tlafj,d wfma ksjdvqfjka hï lsis ld,hla lemlr, wmsg yels Wmßufhka tu iqkaor mßirh wmsßisÿ ;;ajfhka uqojd .;a;d'

le,sli, ksisf,i neyer lsÍu iy li, l<ukdlrKh .ek rfÜu wjOdkh fhduqjQ fudfyd;la ;uhs wms oeka miq lrñka bkafk' wmsg mq¿jkskï wms lk fgdmshl fld<hla j;a mßirhg uqiq fkdlr bkak' mßirhg li, tlafkdlr bkak' wmsg úÈkak b;=rejQ ;rñka j;a fï rg bÈß mrïmrdjg iqkaorj b;sßfõú'

,Tn lsisÿ whqrlskaj;a mßirh ¥Ikh lsÍug yjq,a fkdjkak' yels iEu whqrlskau mßirh /l .ekSug W;aidy lrkak,

óf;dguq,a, l=Kq lkao ksid fï jkúg wysñjQ Ôú; j,g j.lsjhq;af;a wka lsisjl=ka fkdj wm iefjdu nj isys;nd.kak' hkqfjks'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY