Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

ihsgï .egÆjg rch fuf;la‌ úi÷ula‌ ,nd fkd§u iïnkaOfhka úfrdaOh ola‌jñka ffjoHjre wo ^07 od& oji mqrd jev j¾ckhl ksr; fj;s'

fuu jev j¾ckh i|yd wdhq¾fõo yd oka; ffjoHjreka muKla‌ fkdj fm!oa.,sl ffjoH fiajd' ,shdmÈxÑ ffjoHjreka iy úfYaI{ ffjoHjreka o tla‌jk nj rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha f,alï ffjoH kùka o fidhsid uy;d m%ldY lf<ah'

óg wu;rj ck;d úuqla‌;s fmruqKg iïnkaO ishÆ fi!LH fiajlhka iy fmrgq.dó iudcjd§ mla‍Ifha fi!LH fiajlhka o jev j¾ckhg tla‌ jk w;r rdcH fiajd tla‌i;a fyo ix.ufha fyo ks,OdÍka wo Èkfha rdcldß lrk w;r;=r jev j¾ckh i|yd wkshï wdldrfhka iydh ola‌jk nj ffjoH kùkao fidhsid uy;d m%ldY lf<ah'óg wu;rj ;j;a jD;a;Sh iñ;s ishhlg wêl ixLHdjla‌ l¿ fldä m%o¾Ykh lrñka rg mqrd úúO úfrdaO;d mj;ajk njo lS ffjoH kùka o fidhsid uy;d ffjoHjreka we;=¿ jD;a;Sh iñ;s idudðlhka wo fmrjre 11'00 g fld<U cd;sl frday, wi,ska oejeka; md .ukla‌ wdrïN lr fldgqj ÿïßh ia‌:dkh fj;g msúfik njo lSfõh' mia‌jre 3'00 g fldgqj ÿïßh ia‌:dkh bÈßmsg§ oejeka; úfrdaO;d /,shla‌ mj;ajk njo ffjoH kùka o fidhsid uy;d m%ldY lf<ah'

flfia fj;;a ß)fõ wd¾hd <ud frday," fmardfoKsh <ud frday," uyr.u ms<sld frday," ldi,a iy fidhsid ldka;d frday,a" jl=.vq wdh;k fukau iEu frday,lu fvx.= frda.Ska m%;sldr ,nk jdÜ‌gqj, fuu jev j¾ckh isÿ fkdlrk njo ffjoH kùka o fidhsid uy;d jeäÿrg;a m%ldY lf<ah'

fï w;r ihsgï fm!oa.,sl ffjoH úoHd,h iïnkaO .egÆjg bla‌uka úi÷ula‌ fok f,i n,lrñka ffjoH jD;a;Sh iñ;s" YsIH m%cdj iy isú,a ixúOdk wo ^07 jeksod& mj;ajk úfrdaOhg úYajúoHd,j, ffjoH mSG wfÜu ishÆu wdpd¾h ix.ï o ish mQ¾K iydh m< lrhs'

ihsgï .egÆj ksid ffjoH mSG wfÜ ishÆ wOHdmk lghq;= udi follg wêl ld,hla‌ ;sia‌fia k;r ù we;s w;r fuu ;;a;ajh wkd.;fha ffjoH YsIHhka ìyslsÍu flfrys wys;lr f,i n,mdkq we;ehs ffjoH mSG wdpd¾h ix.ï iïfï,kh i|yka lrhs'

;u iïfï,kh úiska miq.sh ud¾;= ui 13 jeksod ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fj; Ndrfok ,o fhdackd ud,dj wkqj fuf;la‌ i;=gqodhl mshjrla‌ f.k fkdue;s hEhs o tu iïfï,kh mjihs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY