Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

wkqrdOmqr ia‌j¾Kud,S uyd iEfha kef.kysr jdy,alv fodrgqj wi, ol=Kq mi ìï fldgfia isÿ lrkq ,nk mqrdúoHd leŒïj,§ fuf;la‌ lsisÿ bme/‚ f.dvke.s,a,lska yuq fkdjQ jir tla‌ oyia‌ mkaishhlg jvd mer‚ yqUia‌ ueá" w¿yqKq yd .fvd,a l=vq fhdod .ksñka bÈflreKq ,d ks,a meye;s ì;a;s ^modlhl& fldgila‌ yuqù ;sfí'

ia‌j¾Kud,S ffp;HrdudêldÍ kqjr l,dúfha m%Odk ix> kdhl Ydia‌;%m;s mQcH m,af,a.u fyaur;k kdysñhkaf.a wkqYdikd u; uOHu ixia‌lD;sl wruqof,a wNh.sßh iy uyd úydr jHdmD;sfha mqrd úoHd wOHla‌I uydpd¾h à' Ô' l=,;=x. uy;df.a wëla‌IKh iy fufyhùu u; uyd úydr jHdmD;sfha mqrdúoHd m¾fhaIK lKa‌vdhula‌ úiska fuu leŒï lghq;= wdrïN fldg we;'
fï jk úg uyd iEfha we;a mjqrg msg;ska msysá je,s u¿fõ we;s myka jeg tu ia‌:dkfhka bj;a lr oekg fuu leŒï lghq;= isÿ lrk ia‌:dkfha wod< myka jeg ia‌:dms; lsÍug fmr tys mqrdúoHd idOl ;sfí oehs y÷kd .ekSu i|yd fuu leŒï isÿ flfrk nj m,af,a.u fyaur;k kdysñfhda mejiQy'

msysá fmdf<dfjka óg¾ tlla‌ muK .eUqrg isÿ l< leŒïj,§ fuu ft;sydisl idOl u;=lr .ekSug yelsù ;sfí'

fï w;r fuu leŒïj,§ jeisls<s moaO;shla‌ u;=j we;s w;r th ia‌j¾Kud,S uyd iEh bÈlsÍug fmr bÈl< jeisls<shla‌o hkak ms<sn|j mqrdúoHd wxY j, wjOdkh fhduqù we;'

ÿgq.euqKq uy rc;=udf.a ud,s.h yd frday, msysá ia‌:dkh bÈßmsg we;s fuu leŒï N+ñh msysá ksid ia‌j¾Kud,S uyd iEhg bÈßmiska me/kakka úiska fuf,i jeisls<s moaO;shla‌ bÈ lrkakg we;ao @ hkak iy tfia;a ke;skï uyd iEh bÈlsÍug fmr th bÈ lrk ,oaola‌o@ hkak ms<sn|j m%Yakhla‌ u;= jqjo leŒï lghq;= wjika ù fkdue;s fyhska ta ms<sn| ksYaÑ; ks.ukhlg t<öug wmyiq ù we;'

tfukau fuu leŒfï § u;=msg leghï fkdl< uq,au hq.fha i|lv myKla‌" uyd úydr N+ñfhka fuf;la‌ yuq fkdjQ nysrj rEm folla‌ iys; uqr.,a folla‌ iy fodrgq .,a folla‌ u;=lr .ekSug mqrdúoHd wxY iu;aj we;' fï w;r f.dvkeÕs,s ;=kla‌" fm;au. yd m%dldr neñ ;=kla‌ o fuu leŒïj,§ u;= lr f.k ;sfí'

flfia fj;;a fï jk úg uQ,sl leŒï lghq;= muKla‌ isÿjk fyhska tys§ yuqjQ mqrd jia‌;= iy tajdfha ld, ms<sn|j mq¿,a m¾fhaIKhla‌ isÿ lrk f;la‌ ksYaÑ; ;yjqre lsÍula‌ isÿ lsÍug fkdyels ù we;s w;r leŒï lghq;= wjika jQ miq yuqù ;sfnk ft;sydisl miqìu ms<sn|j ia‌Òr ks.ukhlg t<ôh yels nj mqrdúoHd ks,OdÍyq mji;s'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY