Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

óf;dguq,a, l=Kq lkao kdhheu fya;=fjka ñh.sh mqoa.,hka 33 fokl=f.a u< isrere fï jk úg fidhd f.k we;ehs óf;dguq,a, rdyq, úoHd,fha ia‌:dms; lr we;s hqo yuqod fufyhqï wxYfha ks,Odßfhla‌ ,Gossip99, g Bfha ^19 od& mejiSh'

flfia fj;;a fuu l=Kq lkaog hg jQ ud¾.h yd ;j;a ksjdi 50 la‌ muK iy tajdys mÈxÑlrejka mKmsáka je<,S we;s njg m%foaYjdiSka mejiSu ksid neflda hka;% wdOdrfhka wä 35 la‌ hg we;s tu ud¾.h mdod .ekSug le”ï lghq;= isÿ lrk nj;a tu ks,Odßhd i|yka lf<ah'


;jo jEka r:hl .uka lrñka isá 15 fokl= l=Kq lkaog hg ù we;s njg f;dr;=re ,eî ;sîu ksid fï iïnkaOfhkao neflda hka;% wdOdrfhka le”ï lghq;= isÿ lrñka ;sìKs'

fï jk úg fuu isoaêfhka ñh.sh 25 fokl=f.a foayhka ms<sn| wjika lghq;= isÿ lr ;sfí'

fï w;r fuu isoaêfhka ñh.sh whf.a foayhka nyd,Sug ÿka nd, ñkS fmÜ‌á iïnkaOfhka rchg oeä wm%idoh m< lrk nj tu ñh.sh whf.a {;Syq lsysm fokl=u ,Èjhsk, g mejiQy'

foay wjika lghq;= i|yd lru;ska f.k heug W;aidy oeÍfï§ tu ñkS fmÜ‌áj, weK iuÛ ,E,s .e, ù w;g wd nj;a wk;=rej tu ñks fmÜ‌á frÈ máj,ska .eg .id lk;a;g /f.k .sh nj;a Tjqyq lSy'

rcfha we;eï mqoa.,hka fuu ñkS fmÜ‌áj,ska mjd fldñia‌ .id f.k we;ehso Tjqyq fpdaokd l<y'

fï w;r óf;dguq,a, l=Kq lkao wdY%s;j wjodkï l,dm ,l=Kq lsÍfï lghq;= wjika l< nj cd;sl f.dvkeÛs,s m¾fhaIK ixúOdkfha ks,Odßfhla‌ ,Èjhsk, g lSh' ta wkqj kdhheug ,la‌ jQ ia‌:dkfha isg óg¾ 500 l ÿr m%udKhla‌ wjodkï l,dmhla‌ f,i y÷kd f.k we;s nj;a fuu wjodkï l,dmh ;=< ksjdi 130 la‌ mj;sk nj;a fyf;u lSh'

fï w;r" óf;dguq,a, kdhhefuka wj;ekaj fgrkaia‌ tka' o is,ajd úoHd,fha r|jd isák ksjeishkaf.a iqjÿla‌ ne,Sug Bfha Wfoa ^19 od& Y%S ,xldfõ l%SlÜ‌ lKa‌vdhfï rx.k fyar;a" ;sir fmf¾rd" È,aYdka uqKùr hk l%Svlhka meñKs w;r" Tjqyq úYd, m%udKfha rEmjdyskS hka;% 4 la‌ fï ia‌:dkhg m%odkh lrkq ,enQy'

óg wu;rj úm;g m;a ck;djg ;jÿrg;a wjYH wdOdr mß;Hd. lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj l%slÜ‌ l%Svl rx.k fyar;a uy;d mejiSh'

úfoaY ixpdrh ksujd Èjhskg meñKs w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;do Bfha Wfoa 10'00 g muK óf;dguq,a, lKq lkao kdh.sh ia‌:dkfha ksÍla‌IK pdßldjl ksr; jQ w;r" fuys§ ksjdi wysñ jQ ishÆ fokd fjkqfjka wjYH ksjdi ,nk uehs" cqks" cq,s jk úg ,nd§ug mshjr .kakd nj udOHfõ§ka yuqfõ m%ldY lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY