Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

l=reKE., foaj.sßh ud;D idhk uOHia:dkfha mjq,a fi!LH ks,OdßKsh iïnkaOfhka ysre rEmjdysksfha CIA jevigyfkka wfma%,a 13 jkod m%pdrh l< idjoH mqj;la ksid tu ks,OdßKsh oeä wmyiq;djlg iy widOdrKhlg ,la isák nj jd¾;d jkjd'

ud;D idhk uOHia:dkfha w,xlrKh ioyd .eìKs uõjrekag u,a fmdaÉÑ /f.k taug tys mjq,a fi!LH ks,OdßKsh kS;shla mkjd ;sfnk nj;a" tu kS;sh lvlrk uõ jrekag rcfhka fkdñf,a ,nd fok ;%S fmdaI melÜgqj ,nd fkd§ug weh lghq;= lrk nj;a tu jevigyfkka fpdaokd lr ;sìKs'

kuq;a fï ms<snoj  ud;D idhkhg meñfKk uõjreka iy" m%foaYjdiSka mjikafka Bg yd;amiskau fjkia l;djls' l=reKE., Èia;%slfha w;s ÿIalr m%foaYhla jQ foaj.sßh" oUyer" my< oUyer" Èoafoksh we;=¿ .ïudk lsysmhlau ud;D idhk fjkqfjka fiajdj iemfhkafka foaj.sßh ud;D idhk uOHia:dkfhks' m%foaYfha mj;sk ÿIalr;dj ksidu msg m%foaYj, fi!LH ks,OdÍka fuys meñKsug ue,slula olajk w;r" oekg tys fiajfha kshq;=j isák tlu fi!LH ks,Odßksh o ish rdcldß lghq;= lrkqfha oeä ÿIalr;djka uOHfhahs'

fi!LH wud;HxYh fyda rcfha fjkla lsisÿ j.lsj hq;= wdh;khla úiska foaj.sßh ud;D idhk uOHia:dkfha úÿ,s ì, fyda f.jd .ekSug uqo,a fjka lr fkdue;s w;r lsisÿ kv;a;= lghq;a;la fyda isÿ fkdlrk miqìul jir tl yudrla muK uOHia:dkfha úÿ,s ì, mjd f.jd we;af;a fpdaokdjg ,la lrk mjq,a fi!LH ks,Odßkshf.a fm!oa.,sl uqo,sks'

ud;D idhk uOHia:dkfha w,xldrh ioyd u,a fmdaÑÑ ;eîug idhkhg meñfKk uõjreka fhdackd lr we;s w;r" u,afmdaÉÑ f.k tkakehs fi!LH ks,Odßksh úiska wksjd¾h ks;Shla mkjd fkdue;s njo tu uõjreka mjihs' ysre CIA jevigyfka m%pdrh l< ùäfhda mg ixialrKh lr idjoH mqj;la ks¾udKh lrñka m%pdrh lr we;s njo uõjreka fpdaokd lrhs'

ud;D idhkhg meñfKk uõjrekaf.a c, wjYH;d mjd imqrd .ekSug fkdyelsj ;sfnk w;r" uOHia:dkfha fldf;l=;a wvqmdvq ;sìh§" tajd fmkajd fkd§" idjoH f;dr;=re u;" /lshdj fiajhla fldg i,lñka uy;a ÿIalr;d uOHfha fiajh lrk fujeks ks,OÍkag uv m%ydr t,a, lr" Tjqka iy ;j;a tjeks ks,OdÍka wmydihg iy wffO¾hhg m;a lsÍug j.lsh hq;= udOH wdh;khla lghq;= lsÍu ,eÊcd iy.; l%shdjla njo tu m%foaYjdiSka iy uõjreka mji;s'

fldaá .Kka uyck Okh fld,a, lk foaYmd,lhka yd Tjqkag Wvf.ä fok iuyrla rdcH ks,OdÍka .ek fy<sorõ lsÍug msgfldkaola ke;s" ;u mqoa.,sl wruqKq fjkqfjka uyd mßudK cdjdrïlrejka rlsk" ;lalä foaYmd,lhka mqïnk udOH wdh;k" /lshdjg muKla iSud fkdù iafjÉPdfjkau ksyvj fiajh lrk iq¿ ks,OdÍkag myr §" ke;s m%jD;a;s ks¾udKh lrñka uy Wcdrefjka rgg fmkaùu ,eÊcd iy.;h' Tn,df.a udOH iodpdrh fuhoehs ysre udOH cd,fha md,kdêldßfhka úuish hq;=h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY