Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

óf;dguq,a, l=Kq lkafoa isÿ jQ kdh hEug yiq ù urKhg m;a ixLHdj oykjh olajd by< f.dia we;s nj Y%S ,xld hqo yuqodj mjihs' Y%S ,xld hqo yuqodj we;=¿ iyk lKavdhï ;jÿrg;a fírd .ekSfï fufyhqïj, ksr; ù isá;s' hqo yuqodjg wkqj fïjkúg fidhd.kq ,en we;s urK lrejkaf.ka mia fokl= orejkah'


“wo iji ;j;a u< isrere ;=kla fidhd .;a;d” hhs i|yka l< hqo yuqod udOH m%ldYl n%sf.aäh¾ frdIdka fikúr;ak w;=reoyka ù we;s ixLHdj ms<sn| fuf;la ksis jd¾;djla ,eî fkdue;s nj;a lshd isáfhah'
;j;a mqoa.,hka úis fofkl=j;a iqkanqka w;r isr ù isáh yels nj yÈis wdmod n,OdÍyq îîiShg mejiQy'

kdh hEug meh lSmhlg fmr l=Kq lkafoa .skakla yg f.k we;s kuq;a ta wjg mÈxÑlrejka ksjdij,ska bj;a fkdùu fya;=fjka urK ixLHdj ;j;a by< hdug bvlv we;snj yÈis wdmod n,OdÍka AFP mqj;a fiajhg mjid ;sfí'
Wi wä 300 la

wä ;=kaiShla Wi óf;dguq,a, l=Kq lkao kdh hEfuka úkdYhg m;a ksjdi ixLHdj wju jYfhka y;<syls'

l=Kq lkao fya;=fjka fi!LH .egÆ mek ke.S we;s njg ueisú,s k.k m%foaYjdiSyq th fjk;a ia:dkhla lrd /f.k hk f,i wjia:d .Kkdjl§u n,OdÍkaf.ka b,a,d isáhy'

jd¾;dj,g wkqj óf;dguq,a,g Èklg neyer lrkq ,nk li, m%udKh fgdka wgiShls'

fï w;r óf;dguq,a,g ;jÿrg;a l=Kq neyer fkdlrk nj;a ta i|yd fjk;a ia:dk folla y÷kdf.k we;s nj;a ksfõokhla ksl=;a lrñka ksfhdacH wud;H wdpd¾h y¾I o is,ajd mejiSh'

óf;dguq,a,g li, neyer lsÍu wdrïN jkafka 2008 jif¾ § fld<U ‘í¨uekav,a’ l=Kq lkaog li, neyer lsÍu kj;d oeóu;a iu.h'
‘í¨uekav,a’ iy óf;dguq,a,

urK odihhs" óf;dguq,a,g ‘wo;a l=Kq’
óf;dguq,a, l=Kq lkao yd iïnkaO iudÔh .egÆ ms<sn| §¾> ld,hl isg jd¾;dlrKfha fhfok udOHfõ§ liqka mqiafifj, îîiS isxy, fiajhg lshd isáfha l=Kq lkao msysá NQñh merKs l=Uqrla njh'

“.ïjdiSkag wkqj 1989 jir jkf;la fmd;=ú,a l=Uqr f,i y÷kajmq l=Uqre hdhla fuf;k ;sì,d ;sfhkafka' kuq;a tu jif¾ fld<U k.rhg wdmq úYd, .xj;=frka fï l=Uqre hdh úkdY ù ;sfnkjd” hkqfjka Tyq lshd isáfhah'

“ta ldf,a§ ;uhs uq,af,aßhdj k.r iNdj úiska fï l=Uqr f.dv lr,d fldf,dkakdj fldáldj;a; uq,af,aßhdj k.r iNd iy m%dfoaYSh iNd ;=kg wod< li, neyer lsÍu wdrïN fjkafka”

tjlg tu n, m%foaYj,g wh;a le<sli, muKla óf;dguq,a,g neyer l< nj lS udOHfõ§ liqka mqiafifj, l=Kq ;Ügq u; mia ;Ügq w;=rñka tjlg li, f.dv lsÍï isÿ jQ nj lshd isáfhah'
fYa%IaGdêlrK ksfhda.hla

óf;dguq,a, udOHfõ§ liqka mqiafifj, mjik wdldrhg wdrïNfha wlalr folla muK jQ óf;dguq,a, l=Kq lkao wo jkúg wla‌lr úiaila muK olajd jQ NQñ m%foaYhl me;sr ;sfí'

.%du fiajd jiï wglg wh;a óf;dguq,a, l=Kq lkao wjg ;siaoyilg wdikak msßila Ôj;ajk nj;a Tyq lshd isáfhah'

iajNdúl m%;sl%shdj,g ‘iQodkula kE’
óf;dguq,a,g l=Kq fkdouk f,i fYa%IaGdêlrKh miq.sh md,k iufha ksfhda.hla ÿka kuq;a tjlg isá n,OdÍka tu wêlrK ksfhda.h fkd;ld È.gu l=Kq neyer l< nj;a udOHfõ§ liqka mqiafifj, jeäÿrg;a lshd isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY