Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

jir 2020 jk úg mska,ka;fha ishÆ mdi,a úIh ks¾foaYj,ska" ishÆ úIhka bj;alsÍug trg wOHdmk n,OdÍka ;SrKh lr we;' ta wkqj .Ks;h" fN!;sl úoHdj" NQf.da, úoHdj jeks ;ks ;ks úIhka b.ekaùu k;r flf¾' fï ;SrKh f.k we;af;a wOHdmksl úfYaI{hka úiska §¾> ld,hla uqÆ,af,a isÿl< m¾fhaIK .Kkdjlska miqj h' fhdað; fjkialï uq,skau jhi wjqreÿ 16g jvd jeä isiqka i|yd y÷kajd§ug kshñ; h'

fï wkqj mdi,a úIh ks¾foaYfhka úIhka bj;a lrkafka kï Tjqkag úIh oekqu ,ndfokafka flfiao hk m%Yakh fuys§ mek ke.sh yel' fuys§ isÿlrkq ,nkafka ;ks ;ks úIhka jYfhka W.ekaùu fjkqjg zzixisoaê iy wjia:dZZ ^phenomenons & events& W.ekaùuhs' ta wkqj hï ixisoaêhla fyda wjia:djla f;dard.kakd orejdg" ta iu.u thg wod< ishÆ úIh oekqu o ,nd§u isÿlrhs' fjk;a jpkj,ska lshkafka kï" zzwfka ux fï úIh bf.k .kafk fudk foalgoehsZZ <;efjñka wkjYH úIhhka fyda úIh ks¾foaYj,g fldgq ùu fï ksid k;r jkq we;'

WodyrKhla jYfhka hïlsis orefjla ish leue;af;ka fojk f,dal hqoaOh kue;s wjia:dj fyda ixisoaêh f;dard.;fyd;a" thg wod< jk b;sydih" NQf.da, úoHdj iy .Ks; isoaOdka; bf.k .ekSug Tjqkag yels fõ' fufia m%dfhda.sl foaj,a ;=<ska úIhka yeoEÍu fya;=fjka tu úIhka iÔù f,i .%yKh lr .ekSug;a" fyd¢ka u;lfha ;nd.ekSug;a iudk wjia:d i|yd wod< lr .ekSfï mqyqKqj ,nd.ekSug;a yelshdj ,efí' ;uka f;dard.; hq;= úIh iy ixisoaêh ;SrKh lrkafka YsIHhd úiska" ;uka wkd.;fha fhfokakg kshñ; /lshdj wkqj h' ta wkqj wlue;s úIhka u.yeÍfï whs;sh o fï wOHdmk l%uh úiska YsIHhdg ,ndfohs'

mska,ka;h fï jk úg;a f,dalfha fyd|u wOHdmksl l%uhla we;s rgla jYfhka yeuúgu uq,a ia:dk 10 w;r miqfjhs' oeka jir .Kkdjl mgka mska,ka; isiqkag lsisu wdldrhlska f.or jev mjrkafka ke;' Tjqkaf.a mdi,a ld,h o iduQysl jev iy úfkdaofhka yd ieye,aÆfjka l,a .; lsÍu i|yd jeä jYfhka fhduq lrhs'

mska,ka;fha fy,aiskals w.kqjßka wdrïN lrkakg kshñ; fï kj wOHdmksl l%uh i|yd oeka mgkau tys .=rejre iqodkï fj;s' fï fjkqfjka wu;rj fjfyi jkakg isÿù we;s ksid Tjqkag fõ;k jeäùula o ,nd§ we;' mska,ka;fha wOHdmk fomd;¾fïka;=fõ m%OdkS uÊfrda lsf,dfkka fhdað; wOHdmk m%;sixialrK .ek lshkafka fujekakls'

zzbiair ldf, biaflda,j, ;uhs iïm%odhsl mka;s ldur ;snqfK'' oykj jeks ishjfia uq,a ldf,g kï ta l%uh fyd|hs'' wms oeka 21 jk ishjig .e<fmk hula lrkak ´fk''ZZ

mska,ka;h fï wkqj" úIh nfrka, ksoyia jQ f,dalfha m<uqjeks rg njg m;aùug kshñ; h'

wfma wOHdmk n,OdÍkaf.a wjOdkh msKsihs``

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY