BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

w¾cqkf.a l,al=vd ia‌m%S;= lïy,g úYd, nÿ iykhla‌

w¾cqk wef,daishia‌ uy;d úiska uvl,mqfõ l,al=vdys wdrïN lsÍug kshñ; ia‌m%s;= ksIamdokd.drhg úYd, nÿ iykhla‌ ,eîug kshñ;h' 

wef,daishia‌ uy;dg wh;a ví' tï' fukaäia‌ iud.u úiska fuu ia‌m%s;= ksIamdokd.drh i|yd wdfhdackh lrk uqo, remsh,a ì,shk 4'5 ls'

2017 whjeh fhdackd wkqj W!j yd kef.kysr m<df;a fvd,¾ ñ,shk 3 lg jeäfhka isÿ lrk wdfhdack i|yd úfYaI nÿ iyk fhdackd lr we;s w;r" ta wkqj tu jdish fuu iud.ug ysñ fõ'


fuu ksIamdokd.drfha bÈlsÍï fï jk úg k;r ù we;af;a fldarf,hsm;a;= m%dfoaYSh iNdj yd kef.kysr m<d;a iNdfjka fï i|yd úfrdaOh m< ù we;s ksidh'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.