Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

m%n, weue;sjrfhl=f.a f,alïjrhl= hEhs lshd.;a mqoa.,fhl= ;u 83 yeúßÈ uj miq.sh fmdahod ^12 od& rd;%sfha§ mkaksmsáh m%foaYfha uyuÛ oud f.dia‌ isáh§ fldÜ‌gdj fmd,sish úiska fidhd f.k ;sìKs'

;u jeäuy,a mq;d fuf,i fmrod rd;%sfha uyuÛg /f.k ú;a oud .sh nj jfhdajDoaO uj fmd,sishg mjid ;sìKs' úY%dñl .=rejßhla‌ jk wehg mq;=ka ;sfokl= isá nj;a bka nd,u mq;= hqo yuqod fiajfha§ ñh.sh nj;a fiiq mq;d,d fofokdf.ka jeäuy,a mq;d rcfha wud;Hjrfhl= <Û lghq;= lrk nj;a weh mejiqjdh' weh fufia o lSjdh'

Ôj;aj isák fofjks mq;d iy f,a,sh ;ukag wh;a mkaksmsáh fudrleáh mrK mdf¾ ksjfia uf.a wd,audßh lvd Tmamqj fidrlï lr nf,ka ,shjd .;a;d' tjlg ud th ñ,§ .;af;a re' 43000 la‌ jeks ñ,lghs' oeka th fldaá follg jvd jákjd' tys fï jk úg fofjks mq;d iu. f,a,sh Ôj;a fjkjd' 


uu;a Tjqka iuÛ Ôj;a jqKd' ta Ôj;a jk ld,fha f,a,sh úiska /ðk uhs wfma rdþfþ lsh lshd udyg Wiq¿ úiq¿ l<d' nd, mq;d ñh.sh wjia‌:dfõ ,enqKq jkaÈ uqo, jk remsh,a ,la‍I 20 iy udyg udislj ,efnk udisl úY%du §ukdj jk remsh,a 90000 la‌ muK tu mq;d iy f,a,sh ug myr§ Wÿrd .;a;d' 

miq.sh Èkl tu udisl §ukdj ,nd§ug ud wleue;a; m%ldY l< úg uf.a w;lrlj, myr ÿkakd' mq;df. jdykhg f.jkak lshd iEu uilu remsh,a y;<sia‌oyi ne.ska fï jk úg remsh,a ,la‍I foll uqo,la‌ ta wh ,ndf.k ;sfnkjd' uf.a ye÷kqïm;hs ñh.sh mq;df.a ,shlshú,shs miq.sh Èkl fï wh msÉpqjd'

óg udi 02 lg muK fmr msámk m%foaYfha jeäysá ksjdihlg mq;d iy f,a,sh f.dia‌ ug udkisl f,vla‌ ;sfnk nj mjid tys k;r l<d' miqj miq.sh fmnrjdß 18 Èk f,dl= mq;d tu ksjdihg meñK ud /f.k f.dia‌ udfld< m%foaYfha ldurhl k;r l<d' Bg miqj fmdahod iji tys meñK fjk kjd;eklg huq lshd udj jdykhg kxjd .;a;d' tys§ kej; meñKsfha fmdä mq;d <Ûg njg ug f;areKd'

tys§ f,a,sh meñK f.aÜ‌gqj weßhd' uu jdyfka isákjd oel f.aÜ‌gqj f,dla‌ lr weh ksji ;=<g f.dia‌ fodr jid ,hsÜ‌ ksjd .;a;d' f,dl= mq;d udj f.aÜ‌gqj wi, nia‌ijd frÈ nE.a álo ìug oud f.aÜ‌gqj weßhdu f.g hkak thd,d wïuf. tajd lld bkakjd lshd hkak .shd' tfy;a f.aÜ‌gqj werefKa kE' jg msgdfõ weh ud foi n,d isáhd' ug ,eþcdjla‌ we;sjqKd' mdf¾ .sh ;%sfrdao r:hla‌ k;r lr bka ud fmd,sishg wdjd'

1981 jif¾ uf.a ieñhd ñh .shdg miq ud fofjks mq;d iy f,a,sh iuÛ Ôj;a jqKd' f,dl= mq;df.a újdyh wid¾:lù fjk;a ldka;djla‌ iuÛ Ôj;a jkjd' fï w;r ;=r§ udj fuf,i wdkdrla‍Is; wkaoñka uy uÛ oud .shd' 

ug ,eþchs ÿlhs wo jeks fmdah Èkl wehs wïudg orefjd fufia lghq;= lrkafka uu wdirKhs' weh yeඬQ l÷<ska mejiqjdh' fuu isoaêhg wod<j tu ujf.a mq;=ka fofokd fldÜ‌gdj fmd,sishg le|jd fomd¾Yajhu iu: flßKs' uj jeäysá ksjdihlg fhduq lr we;' fï iïnkaOfhka fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il talldhl uy;df.a Wmfoia‌ u; W'fmd' m' tÉ' iqð;a fmd' ie' (28041) nkaÿ, ld' fmd' fld' (10028) iÑks hk ks,OdÍyq mÍla‍IK lr;s'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY