Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

niakdysr m<df;a ishÆu fm!oa.,sl niar:j, m%fõYm;% ksl=;a lsÍu fyg ^15& isg wksjd¾h flfrk w;r m%fõYm;% ,nd.ekSu u.Skago wksjd¾h nj niakdysr m<d;a ud¾.ia: u.S m%jdyk wêldßfha iNdm;s foaYnkaOq ;=is; l=,r;ak uy;d mejiSh' m%fõYm;a ,ndfkd§ wiqjk fldkafodia;rjrekag m<uq j;dfõ remsh,a 250la fojeksjr wiqjqjfyd;a remsh,a 500la yd ;=kajeksjr wiqjqjfyd;a 1000la ovuqo,a jYfhka whlrk w;r m%fõYm;a fkdue;sj .uka lrk u.Skag remsh,a 100la .uka .dia;=j fuka fo.=Khla whlrk nj iNdm;sjrhd lSh'


iNm;sjrhd fï woyia m<lf<a n;a;ruq,af,a msysá niakdysr m<d;a ud¾.ia: u.S m%jdyk wêldßfha mej;s udOH idlÉPdfõ§h'

niakdysr m<d;a ud¾.ia: u.S m%jdyk wêldßfha 12 jeks iNdm;sjrhd jk l=,r;ak uy;d iNdm;s OQrhg m;aùfuka miq meje;ajq m%:u udOH idlÉPdj fuhhs'

oekg mj;sk kS;suh rduqj hgf;a niakdysr m<d‍f;a u.S ck;djg úêu;a Yla;su;a fyd| m%jdyk fiajdjla ,nd§u i|yd .;hq;= iEu l%shdud¾.hlau .kakd nj;a tfia lsÍfï§ nia ysñhdg nia fldkafodia;r fyda ßheÿreg lsisÿ widOdrKhla isÿ ùug bv fkd;nk nj;a" iNdm;sjrhd lSh' tfiau wêldßfha fiajl uKav,j,g lsisÿ .egÆjla we;sùug bv fkd;nk njo l=,r;ak uy;d lSh'nia ld,igyka l%uh oekg jvd úêu;a lsÍug ljhq;= lrk w;r Wfoa isg rd;%s nia fiajd olajd l%shd;aul lrk nj;a" l=,r;ak uy;d lsh'

oekg mj;ajdf.k hk iqfLdamfNda.s fiajd " .%dñh m%Odk k.r yryd hk .%dñh fiajd oekg jvd úêu;a lrk w;r wÆ;ska kj fiajd we/ôh hq;= ud¾. ms<sn|j iólaIKhla lr kj fiajd wrUk nj;a ta uy;d i|yka lf<ah' niakdysr m<d;a ixj¾Ok wêldßh k.r iNdj ud¾. ixj¾Ok wêldßh" yd niakdysr m<d;a ud¾.ia: u.s m%jdyk wêldßh iuÛ tlaj fld<U k.rfha mj;sk wêl ud¾. ;onoh wju lsÍug mshjr .kakd nj;a" iNdm;sjrhd lSh'

fmrf.jqï ldâm;a l%uh ms<sn|j wOHhkhla lrf.k hk nj;a" u;ameka mdkh lr nia Odjkh lrk ßheÿrkag úreoaOj lghq;= lsÍug lsisÿ mels,sula fkdj k njo" iNdm;sjrhd lSh'

;%sfrdao r: fiajdj úêu;a lsÍug yd ;%sfrdao r: ßheÿrkag f.!rjkSh f,i fiajh lsÍug yels jgdmsgdjla i,ik nj;a" ta uy;d lSh'

u.S m%jdyk wêldßfha idudkHdêldß c.;a fmf¾rd uy;do fï wjia:dj‍g iyNd.s úh' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY