BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

f¾.=fõ f,dla‌flla‌ fldaá 3 l fydr wrla‌l= iy is./Ü‌ lkafÜkrh uqod.kak igkl

kS;s úfrdaë wkaoñka wdkhkh lrk ,o remsh,a fldaá 3 lg wêl jákdlñka hq;a is./Ü‌ iy úfoaY u;ameka f;d.hla‌ iys; lkafÜkrhla‌ uqodyßk f,i lshñka f¾.= fomd¾;fïka;=fõ fcHIaG;u ks,Odßfhla‌ úfYaI f¾.= wdodhï wëla‍IK wxYfha ^wd¾'à'tµa'& ks,OdÍkag È.ska È.gu n,mEï t,a, lsÍu ksid Tjqka oeä wiSre;djg m;aj isà' 

fuu fcHIaG;u ks,Odßhdf.a mq;%hl=g wh;a NdKa‌v f.kajk wdh;khla‌ yryd fuu kS;s úfrdaë u;ameka iy is./Ü‌ iys; lkafÜkrh wdkhkh lr we;s nj f¾.= wdrxÑ ud¾. mjihs'


Tref.dvj;af;a msysá f¾.= wx.kh fj; fuu lkafÜkrh f.kú;a we;af;a bl=;a 17 jeks isl=rdodh .Dy WmlrK f;d.hla‌ f,i f¾.=j fkdu. hjd fuu kS;s úfrdaë oe iys; lkafÜkrh /f.k heug tys ysñlrejka W;aiy lr we;' tfy;a fuu lkafÜkrh ms<sn| iel my< l< f¾.= ks,OdÍka oeä mÍla‍Idjg ,la‌ lsÍfï§ tys ;snQ is./Ü‌ iy u;ameka f;d.h yuqù we;'

f¾.=fõ fcHIaG;u ks,Odßfhla‌ úiska fuu lkafÜkrh uqodyeÍug È.ska È.gu n,mEï lrkakg mgkaf.k we;af;a bka miqjh' flfia fj;;a tu ks,Odßhdf.a n,mEug hg;a fkdjQ f¾.= ks,OdÍka wod< lkafÜkrh w;awvx.=jg f.k kS;suh l%shdud¾. .ekSug lghq;= lrk nj f¾.= wdrxÑ ud¾. mejiSh'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.