Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ish ft;sydisl ishjeks fgia‌Ü‌ l%slÜ‌ ;r.h ch.%yKhlska iurñka m<uq j;djg Y%S ,xldj fgia‌Ü‌ mrdchlg weo oeuQ nx.a,dfoaY lKa‌vdhu Bfha ^19od& ksudjg m;ajQ fojeks fgia‌Ü‌ ;r.fhka lvqÆ 4 l úYsIag chla‌ ,eîug mS irjkuq;a;= l%Svdx.Kfha§ iu;aúh'

ta wkqj wod< ch.%yKh;a iu. ;r. follska iukaú; ;r.dj,sh 1)1 la‌ f,i iu lsÍug nx.a,dfoaY lKa‌vdhu iu;aúh'

m<uq bksfï ,l=Kq 129 l jdishla‌ iu. fojeks bksfï§ ch.%yKh i|yd wjYH jQ ,l=Kq 191 l b,la‌lh lvqÆ 4 la‌ w;e;sj ,nd.;a nx.a,dfoaYh kujeks fgia‌Ü‌ ch.%yKh ish ika;lhg .ekSug iu;aúh' óg fmr Tjqka isïndífõ ms,g tfrysj ;r. 5 la‌" ngysr bka§h fldfoõ ms,g tfrysj ;r. folla‌ fukau kjiS,ka;h yuqfõ tla‌ fgia‌Ü‌ ;r.hla‌ ne.ska ch jd¾;dlrf.k ;snqKs'


zfïl mrdch .ek l;d lrk fj,djla‌ fkfuhs' mqyqKqlrejka iu. l;d lr,d bÈßh ms<sn| ;SrKhla‌ .kakjd' m<uq fm< ;r. j,§ iuia‌; lvqÆ ixLHdj 1000 bla‌uùu .ek i;=gq fjkjdZ hEhs mrdcfhka miq Y%S ,xld kdhl rx.k fyar;a mejiSh'

zwfma fld,a,ka Èkqug f.dvla‌ uykais jqKd' ie,iqulg wkqj l%Svd l<d'Z hEhs nx.a,dfoaYa mqyqKqlre pkaÈl y;=reisxy ch.%yKfhka wk;=rej mejiSh' 

nx.a,dfoaY bksu ,l=Kq 191 lg fumsáka iSud lrñka Y%S ,xld kdhl rx.k fyar;af.a 36 jeks Wmka Èkh ch.%yKlska ieuÍfï wruqKska Y%S ,xld l%Svlfhda Bfha msáhg msúishy'

nx.a,dfoaY lKa‌vdhfï uq¿ ,l=Kq ixLHdj 22 la‌ jk úg 7 jeks mkaÿjdrfha mia‌jeks mkaÿfõ§ l%shd;aul jQ rx.k fyar;a fi!uH i¾ld¾j msáfhka bj;a lf<ah' bka fkdkej;=Kq rx.k fyar;a y;ajeks mkaÿjdrfha wjika mkaÿfõ§ bïre,a lhsia‌j ojd.ksñka Tyqj wdmhskau kej;;a l%Svd.drh fj; yrjd hEõfõ Y%S ,xld ms,g ;rul ch.%dyS n,dfmdfrd;a;= tla‌ lrñks'

kuq;a nx.a,dfoaYh fjkqfjka f;jeks lvq,a, i|yd id¾:l wä;d,ula‌ oeuQ ;óï bla‌nd,a iy iî¾ frfyudka ,l=Kq 109 l w.kd in|;djla‌ mj;ajñka Tjqkaf.a ch myiqlr .;ay'

l,amkdldÍj ish ,l=Kq ;;a;ajh by< kxjd.;a ;óï bla‌nd,a uq¿ ,l=Kq ixLHdj 131 la‌ jk úg È,arejka fmf¾rdf.a f.dÿrla‌ njg m;ajQfha lvq,a, uqjd lsÍfï jrog yiqùfuks' ta jkúg mkaÿ 125 lg uqyqK § isá ;óï bla‌nd,a y;f¾ myr 7 la‌ iy yfha myrla‌ iu.ska ,l=Kq 82 la‌ /ia‌lrf.k isá w;r ;r.fha ùrhd iïudkfhkao fyf;u msÿï ,eîh' ;r.dj,sfha ùrhd njg YlSí w,a yika f;aÍ m;aúh'

,l=Kq 238 la‌ ;=< lvqÆ 8 la‌ oeù mj;sk fudfyd;l§ Y%S ,xld ,l=Kq ;;a;ajh by< oeuQ È,arejka fmf¾rd iy iqrx. ,la‌ud,a ,l=Kq 80 l in|;djla‌ mj;ajk ,§'

fkd;snQ ,l=Kla‌ ,nd .ekSug hdfuka ÿjoa§ oeù hdulg yiqjQ È,arejka ta jk úg ish 5 jeks w¾OY;lh f,i ,l=Kq 50 la‌ /ia‌lrf.k isáfhah' tfukau Y%S ,xld lKa‌vdhu fjkqfjka Èuq;a lreKdr;ak mkaÿ 244 l§ yfha myr 10 la‌ iy yfha myrla‌ iu.ska ,l=Kq 126 la‌ /ia‌lr .;af;ah'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY