Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

m%;sldr fkd,nd isák 4000 ) 5000 la‌
iudchg wjodkula‌ 
fmdf<dkakrej uy frdayf,a
Yajik frda. úfYaI{ ffjoH kkaÈl yßia‌pkao%

,xldfõ jirlg la‍Ih frda.Ska 10000 la‌ muK wÆ;ska fidhd .kakd nj fmdf<dkakrej uy frdayf,a Yajik frda. úfYaI{ ffjoH kkaÈl yßia‌pkao% uy;d mjihs' Bg wu;rj frda.Ska 4000 ;a 5000 ;a w;r" m%udKhla‌ m%;sldrj,g fhduq ù ke;sj isák nj;a tu msßi iudchg fukau Tjqfkdjqkago wjodkï ;;a;ajhla‌ mj;sk fyhska wjYH m%;sldr i|yd frday,a lrd fhduq lrjd .ekSu w;HjYH nj;a fyf;u lSh'

ta uy;d fï nj m%ldY lf<a fï ui 24 jeksodg fh§ ;sfnk f,dal la‍Ih frda. Èkh ksñ;af;ka fmdf<dkakrej uy frdayf,a meje;s udOH yuqjl§h'


fuys§ ;jÿrg;a woyia‌ oela‌jQ úfYaI{ ffjoH kkaÈl yßia‌pkao% uy;d fufiao lSh'

,wo f,dalfha wdidok w;ßka jeäu m%udKhla‌ ñh hkafka tÉ whs ù ksid' tÉ whs ù j,g mia‌fi fojkqj jeäu msßila‌ ñh hkafka la‍Ih frda.h ksid' oekg Y; j¾Ihlg;a jvd tyd fï frda.h fydhd.;a;g mia‌fia ie,lsh hq;= m%udKhla‌ f,dalfha ;ju;a fï frda.h ksid ñh hkjd' úfYaIfhkau ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj,aj,' wms ,xldfõ oekg jirlg frda.Ska 10"000 la‌ muK wÆ;ska fydhd .kakjd' f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj Y%S ,xldj la‍Ih frda.h nyq, rgla‌ yeáhg ;ud i,lkafka' tal ksihs fï jf.a úfYaI Èk fjka lrf.k ta i|yd oekqj;a lsÍfï jevigyka isÿ lrkafka'

fmdf<dkakrej Èia‌;%sla‌ la‍Ih frda. u¾ok ks,OdßkS ffjoH ðjkS iurùr uy;añh udOH yuqfõ§ woyia‌ ola‌jñka fufia lshd isáhdh'

,fmdf<dkakrej Èia‌;%sla‌lfha fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜ‌Gdi y;la‌ ;sfnkjd' thska wmg jeäu frda.Ska jd¾;d fjkaafka ÈUq,d., iy ;ukalvqj hk fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜ‌Gdij,ska' B<Ûg ysÛqrla‌f.dv fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜ‌Gdi iy ueÈß.sßh" fmdf<dkakrej uy frdaayf,a l%shd;aul jk <h idhkh uQ,sl lrf.k wms Èia‌;%sla‌lh mqrdu m%;sldr jevigyka l%shd;aul lrkjd' iEu fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜ‌Gdihlg cx.u ffjoH idhk l%shd;aul lrkjd' tajdfha§ wÆ;ska frda.Ska y÷kd .ekSu iy m%;sldr l%shd;aul lrkjd',

fujr f,dal la‍Ih frda. Èkh fjkqfjka fï ui 24 jeksod fmdf<dkakrej uy frdayf,a <h úls;Aid.drh flakao% fldg uyck;dj oekqj;a lsÍfï jevigyka /ila‌ l%shd;aul jk njo weh lSjdh'

fmdf<dkakrej uy frdayf,a <h idhkfha m%Odk uyck fi!LH mÍla‌Il ir;a wurisxy uy;do fuys§ woyia‌ oela‌ùh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY