Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

reishdfjka f.kajkq ,nk ms<sld T!IOhla‌ frda.Ska i|yd wkqu; fkdlrk úfYaI{ ffjoHjrekag tu T!IOh Ndú;d lrk f,i È.ska È.gu fi!LH n,OdÍkaf.ka n,mEï t,a,ùu ksid we;eï ms<sld frda. úfYaI{ ffjoHjreka rg yer hefï wjodkula‌ mj;sk nj fi!LH wud;HdxY wdrxÑ ud¾. lshd isà'

reishdfjka wdkhkh l< fuu ms<sld T!IOh iïnkaOfhka ksjerÈ o;a; jd¾;d fkd§u iy wka;¾ cd,hg f.dia‌ fyda jd¾;d ,nd .ekSug fkdyelsùu u; úfYaI{ ffjoHjreka fuu reishka T!IOh ks¾foaY fkdlrk nj mejefia'


fï jkúg re' ñ,shk 1500 la‌ muK jákd reishdkq T!IO furgg f.kajd we;s nj;a tajd nyq;r úfYaI{ ffjoHjreka ks¾foaY fkdlsÍu ksid l,a bl=;aùfï ;;a;ajhlg m;afjñka ;sfnk nj;a tu wdrxÑ ud¾. fmkajd fohs'

fuu reishka T!IO ks¾foaY fkdlrk úfYaI{ ffjoHjreka lsysm fofkl=g T!IO iud.ï u.ska úfoia‌ ixpdr ,nd§ we;ehs lshk isoaêhla‌ iïnkaOfhka fi!LH n,OdÍka mÍla‍IKhla‌ wdrïN lr we;;a reishka T!IO f.kajQ iud.u u.ska rg hEjQ ffjoHjreka lsysm fokl= iïnkaOfhka lsisÿ mÍla‍IKhla‌ isÿlr ke;ehso fï fya;=fjka tu T!IOh ks¾foaY fkdlrk úfYaI{ ffjoHjreka l,lsÍug m;aj we;ehso wdrxÑ ud¾. mjihs

flfia fj;;a fuu reishka T!IO f.kaùug uq,ajQ fi!LH wud;HdxY n,Odßhl=f.a frda.Sj miqjk {d;sjßhl i|yd reishka T!IO Ndú; fkdlr isx.mamQrejg f.dia‌ ms<sld frda.Ska i|yd fuf;la‌ l,a Ndú;d l< ,g%ia‌jqiqueí~ T!IOh /f.k ú;a Ndú; lrk njo tu wdrxÑ ud¾. ;jÿrg;a lshd isà'

g%ia‌jqiqueí T!IOhg jvd reishka T!IOh remsh,a myf<dia‌ oyilska muK wvqjqj;a fï jkúg reishka T!IOfha ñ,g jvd ;=fkka tll muK ñ,lg bkaÈhdfjka ms<s.;a ms<sld T!IOhla‌ f.k tafï yelshdj mj;sk nj;a tu T!IOh úfYaI{ ffjoHjrekao wkqu; lrk nj;a tu wdrxÑud¾. jeäÿrg;a lshd isà'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY