BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ලොව භයානකම ඇපල් ආයතනය ගැන ඔබ නොදන්න රහස් ‍රැසක් මෙන්න

1' wem,a fmd,Sish
wem,a wdh;kh ;u ryia jHdmD;s .ek fm!oa.,sl;ajh ‍/. .ekSu i|yd Tjqkaf.au fmd,Sishla fhdod.kakjd'Tjqkaf.a m%Odk j.lSu fiajlhkaj ? oj,a foflau mÍlaId lsÍuhs'mjq, iu. isák úg§ yd wjka y, ;=,;a Tjqka foi wei .idf.k isàu fudjqkaf.a ld¾hhhs'


2' ÿïmdkh
wem,a mß>Klhla bÈßfha isg ÿï mdkh lf,d;a tys j.lSu bj;a fjkjd(warrenty)tajd u; is.rÜ j, w¿;snqfkd;a wem,a iud.u tajd w¿;ajeähdj m%;slafIam lrkjÆ'

3'slide to unlock

slide to unlock myiqlu i|yd fmagkaÜ n,m;%h ysñjkafka wem,a wdh;khghs'ieïiqka.a wdh;kh th Ndú;d lr ksid kvq oukak;a wem,a iud.u lghq;= l,d'

4'w;sYhskau fmdfydi;a

jrla Tjqkaf.a uqo,a ixÑ;h wefußldkq NdKavd.drhg;a jvd jeä jqkd'wem,a iud.ug $78'99 la fjoa§ wefußldkq NdKavd.drfha ;snqfka $ 75 ls'

5'siri
wem,a ÿrl;kfha tk isÍg Tn mjik foa tfjf,au wem,a iud.u fj; hefjk w;r th úYaf,aIk fõ'th jir folla muK .nvd ù mj;skjd
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.