Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

W;=r l¿;r§ nkaOkd.dr nia‌ r:hlg m%ydrhla‌ t,a, lr rKdf,a iuhd we;=¿ mia‌fokl= >d;kh lsÍfï isoaêhg iïnkaO m%Odk iellrejl= jk ,n;a;ruq,af,a nkaá, kue;a;d fmd,sia‌ úfYaI ld¾h n,ldh u.ska Bfha ^22 jeksod& w;awvx.=jg f.k we;'

fuu iellre wxf.dv f,dla‌ldf.a l,a,sfha m%n, idudðlfhl= jk w;r wxf.dv f,dla‌ldf.a fyfrdhska cdjdrfï m%Odkshd f,i lghq;= lrkafkao fudyq nj fy<s ù we;' 

fuu iellre fuu ui 28 od ola‌jd r|jd ;ndf.k m%Yak lsÍug wjir b,a,d fld<U wmrdO fldÜ‌Gdih bÈßm;a l< jd¾;dj i,ld ne¨ l¿;r m%Odk ufyia‌;%d;a Ndr;S úf)r;ak uy;añh iellre fuu ui 28 ola‌jd r|jd ;ndf.k m%Yak lsÍug Bfha 22 od ksfhd.hla‌ ksl=;a lf<ah'


fuu m%ydrfha§ wxf.dv f,dla‌ld iuÛ nkaOkd.dr nia‌ r:hg we;=¿ ù iuhd we;=¿ msßig fjä ;nd we;af;ao nkaá kue;s fuu iellre nj fmd,sish mjihs'

nkaOkd.dr nia‌ r:hg fjä ;nd rKdf,a iuhd Ôj.%yfhka /f.k f.dia‌ Tyqg wudkqIsl f,i jO § >d;kh lsÍu wxf.dv f,dla‌ldf.a ie,iqu ù ;snq nj w;awvx.=jg .;a iellref.ka m%Yak lsÍfï§ fy<s ù ;sfí'

tfy;a fudjqka nia‌ r:hg we;=¿ jk úg iuhd we;=¿ i.hka fjä m%ydrj,g ,la‌j ;=jd, ,ndisá ksid iuhd Ôj.%yfhka /f.k heug fkdyels jQ njo iellre fmd,sishg mjid we;'

tu wjia‌:dfõ wxf.dv f,dla‌ld iuhd nia‌ r:fha ìuÈf.a weof.k f.dia‌ m%Odk fodrgqj wi,§ Tyqf.a ysig fjä;enQ njo nkaá fmd,sishg mjid we;'

fmd,sia‌ úfYaI ld¾h n<ldfha wKfok ks,OdÍ tï' wd¾' ,;S*a tys wOHla‍I fcHIaG fmd,sia‌ wêldÍ ta' chiqkaor uy;ajrekaf.a wëla‍IKfhka l¿;r m%ydrh iïnkaOfhka i;s lsysmhla‌ ;sia‌fia mßla‍IK lrñka isá úfYaI ld¾h n<ldfha nqoaê wxY ks,OdÍka úiska fi,a, l;r.u m%foaYfha§ l< jeg,Sul§ fuu md;d, m%n,hd fldgq ù we;'

úfYaI ld¾h n<ld nqoaê wxYfha fmd,sia‌ mÍla‍Il ã' tia‌' O¾um%sh uy;df.a m%Odk;ajfhka hq;a fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌ úiska w;awvx.=jg .;a nkaá jeäÿr mÍla‍IK i|yd fld<U wmrdO fldÜ‌Gdihg Ndr§ ;sfí'

l¿;r nkaOkd.dr nia‌ r:hg m%ydrh t,a, lsÍu i|yd wxf.dv f,dla‌ld iuÛ md;d, idudðlhka kj fokl= meñK we;ehs iellref.ka l< m%Yak lsÍïj,ska fy<s ù we;'

fuu msßi w;ßka y;afokl= wxf.dv f,dla‌ldf.a l,a,sfha idudðlhka jk w;r b;sß fofokd fojqkaor uOqIaf.a md;d, l,a,sfha idudðlfhda fj;s' wxf.dv f,dla‌ld fuu m%ydrh i|yd meñK we;af;a fmd,sia‌ mÍla‍Ilhl=f.a ks, we÷ñka ieriS nj;a ;ud we;=¿ fiiq md;d, idudðlhka nkaOkd.dr ks,OdÍkaf.a ks, we÷ug iudk ks, we÷ïj,ska ieriS meñKs nj;a iellre m%ldY lr we;'

wxf.dv f,dla‌ld fmd,sia‌ ks, we÷fuka ieriS wdfõ nkaOkd.dr nia‌ r: fol w;ru. k;r lr .ekSu i|yd njo tu iellre mjid we;' m%ydrh i|yd à 56 .sks wú 06 la‌ iy msia‌f;da,hla‌ fhdodf.k ;snQ w;r tu ishÆ wdhqO iy nkaOkd.dr ks, we÷ï /f.k wdfõ wxf.dv f,dla‌ld njo m%ldY lr we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY