BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

සෞදිය විදේශ ශ්‍රමිකයන් කප්පාදු කිරීමට සැරසේ

fi!È wrdìfha iajfoaYslhkag jeä jYfhka /lshd wjia:d ,nd§fï wruqKska úfoaY Y%ñlhka ixLHdj iSud lsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd' oekg fi!È wrdìfha /lshd úhqla;sh ishhg 12'1la jk w;r th jir 2020 jk úg ishhg 9 olajd wvq lsÍughs ie,iqï lr we;af;a'


fi!È wrdìfha fiajh lrk úfoaY Y%ñlhkaf.a ixLHdj ñ,shk 12lg wêlhs' fhdað; m%;sm;a;sh hgf;a fiajlhka 500;a 2999;a w;r ixLHdjla isák bÈlsÍï iud.ï tajdfha uq,a fm< /lshd i|yd ishhg 100lau fi!È cd;slhka nojd .; hq;=hs' 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.