Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

oekg jir kjhlg l,ska hqo yuqodfõ fiajfha fh§ isáh§ cd;sl ixj¾Ok wêldßfhka remsh,a 50"000l Kh uqo,la ,ndf.k we;s fin<l= óg jir 8lg fmr ñh f.dia we;s nj;a ta ys;a fõokdfjka Tyqf.a ìßh;a ñhf.dia jir mylg jeä ld,hla nj;a ñh.sh fin<df.a kñka we;s foam< w;am;a lr.ekSug lghq;= lrk nj mjid cd;sl ksjdi ixj¾Ok wêldßfhka r;= oekaùula tjd we;s nj ñh.sh fin<df.a mshd mjihs'

lelsrdj u,j m%foaYfha mÈxÑ risl mshka; talkdhl kue;s hqo yuqod fin<d fiajfha fh§ isáh§ fuu Kh uqo, ,ndf.k we;s uq;a fï ms<sn| lsisjla ;uka fkdokakd nj fin<df.a mshd jk f–'î' wfí;s,l uy;d mejeiSh' mq;d Ôj;aj isáh§ fï iïnkaOfhka ;ukag lsisjla fkdlS nj;a mq;df.a yÈis ñhhEu fya;=j ksid l=vd orejdg udi y;laj ;sìh§ ÿj;a ñh.sh nj wfí;s,l uy;d mejeiSh' fï ,smsh wêlrKfha ksfhda.hla f,i wmg tõjdg uqo,a f.ùug ;ukag lsisÿ yelshdjla ke;s njo wfí;s,l uy;d mejeiSh'

oeka ál ojilg l,ska ;uhs fï ,smsh weú;a ;sfhkafka' ldgj;a yod.kak fkd§ orejka f,dl= lrf.k Ôj;a fjk wmsg fï Kh uqo, f.jkak úÈhla keye' ñh.sh mq;dg úreoaOj lghq;= lrkjd lsõjdg mq;d ñh .syska jir 7la ú;r fjkjd' wem f,i ysgmq ìßh;a ñh .syska oeka jir myla ú;r fjkjd' fï orejka fofokd b;du ÿflka yod.;af;a' oeka f,dl=hs' fï orejkag fï uqo,a f.jd .kak úÈhla keye' wms;a fï iïnkaOfhka lsisfohla okafka keye' ñh.sh orejdf.a ksfji w;am;a lr.kakjd lsh,d r;= ,sms tjkafka wehso lsh,d uu okafka ke;ehs Tyq mejeiSh'


ldf.aj;a /ljrKhla ke;sj ysá ;u orejdf.a orejka yod jvd .kakd nj Tjqkaf.a lsß wïud f–'tï' iS,j;S uy;añh mejeiqjdh' weh jeäÿrg;a lshd isáfha fï orejka mßjdi Ndrhg m;a lrkakg lghq;= lroa§ wms fï orejka fokakd f,dl= lr.;a;dh' ñh.sh rKúre risl mshka; uy;df.a orejka ;u mshdf.a iy ujf.a mska;+r w;ska f.k lshd isáfha fï .ek idOdrKhla lr fok f,ihs' jhi 14la jk whskscd iq.kaê talkdhl oeßh lshd isáfha u,a,sf.a iy uf.a wdrlaIdj ,ndÿka lsß wïudghs lsß w;a;dghs fï Kh uqo, f.ùug lsisÿ yelshdjla ke;s njhs' fï iïnkaOfhka ckdêm;s udud yß ueÈy;a fj,d ;ukag idOdrKhla lrfok f,i;a" ;uka fï ksfjiska t<shg weo oeïfud;a hk tk ux ke;sfjk neúka mdi,a hk ;udg yd u,a,sg fï iïnkaOfhka idOdrKhla lr fok f,i;a Tjqyq b,a,d isáhy'

ñh.sh fin<l=g fï wdldrfha ,smshla tùug wkqrdOmqr cd;sl ksjdi ixj¾Ok wêldßh lghq;= lf<a wehso hkak wkqrdOmqr Èia;%sla l<ukdlre wd¾'tï' msh;siai uy;df.ka úuiSula l< w;r Tyq lshd isáfha fuu fin<d Kh uqo, ,nd.;a Èkfha isg Kh uqo, f.ùu meyer we;s nj;a ta ksid wksjd¾hfhkau f.ùug isÿjk nj;ah' fï iïnkaOfhka jeäÿr hula ;ukag m%ldY lsÍug fkdyels njo Tyq mejeiSh'

^lelsrdj ) isß l=udrisxy&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY