BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

21ක් මිය ගිය බස් අනතුරේ, 55 වියැති රියදුරුට අවුරුදු 13කට පසු වසර 37 හමාරක සිරදඬුවමක්

l=reKE., uydêlrKh úiska b;sydifha ,nd ÿka Ⱦ>;u isroඬqju wo ,nd ÿkakd'tl, ,x.u nia r: ßhÿfrla f,i lghq;= lr 55 yeúßÈ mqoa.,fhl=g tu isroඬqjï kshu lr ;sfnkjd'l=reKE., uydêlrK úksiqre fïkld úf–iqkaor úiska jir 37 yudrl nrm;, jev iys;" fuu isroඬqju kshu lr w;s njhs jd¾;d jkafka'


2003 jif¾ cq,s ui 04 jk Èk  l=reKE.," f.dl/,a," §hdj m%foaYfha§ nia r:hla ud¾.fhka bj;g mek ó .il je§fuka isÿjQ wk;=rlska mqoa.,hska 11 fofkla tu ia:dkfha§u ñhf.dia 44 fofkl= nrm;, ;=jd, ,enqjd'miqj urK 21 olajd by< f.dia we;s w;r flfia fj;;a wêlrKhg jd¾;d ù we;af;a urK 14la njhs wm jd¾;dlre mejiqfõ'

wk;=frka isÿjQ urK 14 fjkqfjka wod, mqoa.,hdg wjqreÿ 28la iy nrm;, ;=jd, isÿlsÍu fjkqfjka jir 09 yudrla fuf,i isroඬqjï jYfhka kshu lr ;sfnkjd'wm jd¾;dlre jeä ÿrg;a mejiqfõ jir 13l ld,hla úksiqrejrhka 07 fofkl= hgf;a fuu kvqj úNd.hg .;a njhs' 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.