Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xld uy nexl=fõ ne÷ïlr jxpdj iïnkaOfhka úu¾Ykh lsÍu i|yd ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska m;al< ckdêm;s fldñIka iNdfõ úu¾Yk lghq;= Bfha ^01& wdrïN ù ;sfí'fuu ckdêm;s fldñiu udi ;=klska ish ks¾foaY we;=,;a jd¾;dj ,nd §ug kshñ;h'

wjYHu jqjfyd;a muKla‌ fldñifï ld,h ;j;a udi follska muK Èla‌ lsÍugo wfmala‌Is;h'

idudðlhka ;sfokl=f.ka iukaú; fuu fldñIka iNdj uy nexl=fõ NdKa‌vd.dr ne÷ïlr ksl=;=j iïnkaOfhka udi ;=kl ld,hla‌ mq¿,a f,i úu¾Yk lghq;= lsÍug kshñ;h'

fuu fldñIka iNdj fla'à' Ñ;%isß iy m%ikak iqÔj chj¾Ok hk fYaIaGdêlrK úksiqrejrekaf.ka iy úY%dñl ksfhdacH ú.Kldêm;s lkaoidñ fõ¿ms,af,a hk uy;ajrekaf.ka iukaú;h'

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fuu ckdêm;s fldñIka iNdfõ fldkafoais iy ks¾foaY i|yka lrñka NdKa‌vd.dr ne÷ïlr ksl=;=j iïnkaOfhka cd;sl wjYH;djla‌ we;ehs hk u;fha ;ud isák nj i|yka lr we;' fï iïnkaOfhka mÍla‌IKhla‌ meje;aùfï wjYH;djla‌ we;s njg fndfyda md¾Yj fmkajd § we;s nj;a ta iïnkaOfhka .; hq;= bÈß l%shdud¾.;a" wkd.;fha§ tjeks foa isÿ fkdùu .; hq;= l%shdud¾.;a fuuÛska wfmala‌Id lrk nj o ckdêm;sjrhd i|yka lr we;'

tfukauneÿïlr ksl=;=fõ§ n,h wjNdú; lsÍula‌ o isÿj we;a o ne÷ïlr ksl=;=fõ§ iy tu ld, iufha§ ljqreka fyda Bg n,mEï lr we;a o ueÈy;a ù we;a o jxpd" wl%ñl;d iy {d;s ix.%yhla‌ isÿj we;a o hkak;a ´kEu l%shdjla‌ fyda fkdi,ld yeÍula‌ isÿ j we;a o hkak;a fidhd nef,a'

ne÷ïlr ksl=;=j we;=¿ l%shdj,§ úksúoNdjfhka lghq;= lrkafka flfia o j.ùfuka lghq;= lrkafka flfia o wkd.;fha§ rchg m%;s,dN ie,fik whqßka iy m%Yia‌; ñ, .Kka hgf;a fujeks .kqfokq lrkafka flfia o hkak ms<sn| ks¾foaY fokakehs o ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fuu fldñiug Wmfoia‌ § we;'

,Y%S ,xld uy nexl=j o we;=¿j ´kEu wêldßhla‌ jHjia‌:dms; iy kS;Hdkql+, j.lSï iys; wdh;k lsisu wdldrhlska ndOd fyda n,mEï fkdlrk nj, ckdêm;sjrhd m;a l< ne÷ïlr iïnkaOfhka úu¾Ykh flfrk ckdêm;s fldñIka iNdfõ fldkafoais iy ks¾foaY i|yka lr we;' ckdêm;s fldñifï úu¾Ykh meje;sh o wod< wdh;kj,g wod< kS;s hgf;a .; yels mshjr fudkjdo hkak i,ld ne,Su i|yd wod< n,h mejeÍ we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY