Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

icd;sl uÜ‌gñka yelshdjla‌ ke;akï wms cd;Hka;rhg fyda .syska ihsgï wdh;kh ms<sn| ;;a;ajh wdmia‌ig yrjkj hEhs ffjoH fidhsid uy;d Bfha ^03 od& meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ lSfõh'
hsgï ffjoH Wmdêh ks;Hdkql+, lsÍug wdKa‌vqj ork W;aidyh mrdch lsÍu i|yd cd;Hka;rh yuqjg fyda hk nj rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha f,alï ffjoH kùka fidhsid uy;d Bfha ^03 od& m%ldY lf<ah'

fi!LH la‍fIa;%fha .=Kd;aulNdjh fjkqfjka fmrg tk ihsgï úfrdaë igkg wdKa‌vqj l÷¿ .Eia‌ j,ska m%;spdr ola‌jkjd kï wms Bg tfrysj oeä l%shdud¾. .kakjd' b;sydifha ïf,aÉP;u m%ydrh ffjoHjrekag iy ffjoH isiqkag fldgqfõ§ t,a, l<d' fi!LH weue;sjrhd lshkjd fld;,dj, wdrla‍Il úYajúoHd,hg ffjoH mSGhla‌ ,nd§fï§ tys .=Kd;aulNdjh .ek rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh m%Yak fkdl< nj' tu ffjoH mSGhg tod ffjoH iNdfõ wkque;sh ,enqKd' ihsgï iïnkaOj ffjoH iNdfõ wkque;shla‌ kE' rfÜ ishÆu ffjoH úoHd, iy ffjoHjrekaf.a .=Kd;aulNdjh kshdukh lrk ia‌jdëk wdh;kh ffjoH iNdjhs' ffjoH iNdfõ wkque;shlska f;drj ffjoH úoHd,hla‌ fyda ffjoHjrfhla‌ ìys fjkak nE' rgl ffjoH iNdfõ wkque;sh ke;s ffjoH úoHd,hla‌ f,dj fldfyaj;a kE' tjeks ffjoH úoHd, lsisÿ rgla‌ ms<s.kafka;a kE' kS;s{ jD;a;sh;a tfyuhs'

ud,fí ihsgï .ek rfÜ ffjoH wOHdmkh ms<sn| iy;sl Èh yels by<u uKa‌v, ;=klska §¾> wOHhkhla‌ lr ia‌jdëk jd¾;d ;=kla‌ bÈßm;a l<d' fi!LH wud;HdxYh u.ska m;a l< ia‌jdëk mxp mqoa., úoaj;a lñgqj" Y%S ,xld ffjoH iNdj m;a l< ia‌jdëk úoaj;a uKa‌v,h iy Y%S ,xld ffjoH úoHd, mSGdêm;sjrekaf.ka ieÿï,;a uKa‌v,h ta ;=khs' fï uKa‌v, ;=ku jd¾;d lf<a ud,fí ihsgï wdh;khg ffjoH úoHd,hl ;sìh hq;= wju m%ñ;shj;a ke;ehs lshd' tksid m%ñ;shlska hq;a ffjoHjreka tu wdh;kfhka ìysúh fkdyels nj;a tu by<u úoaj;a uKa‌v,h jd¾;d l<d' frda.S Ôú; wk;=f¾ fy,sh fkdyels nj n,OdÍka f;areï.; hq;=hs'

fï w;r Y%S ,xld ffjoH iNdj o Bfha ;SrKh lf<a ud,fí mqoa.,sl ffjoH úoHd,h iïnkaOj wNshdpkdêlrKh ,ndÿka ;Skaÿj wNsfhda.hg ,la‌lrñka fYa%IaGdêlrKh fj; heugh'

fYa%IaGdêlrKh yuqfõ wNshdpkhla‌ f.dkq lsÍug Y%S ,xld ffjoH iNdfõ mej;s idlÉPdfõ§ ;SrKh úh' uydpd¾h ldf,da fµdkafiald" uydpd¾h fgrkaia‌ .dñ” hk uy;ajre o rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh" wka;¾ úYajúoHd, YsIH n,uKa‌v,h" ffjoH YsIH l%shdldÍ lñgqj" ,xld .=re ix.uh we;=¿ isú,a ixúOdk /il ksfhdað;fhda o fuu idlÉPdjg tla‌j isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY