Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

hlv fmdÆ" nhsisl,a fÉka" ùÿre fnda;,a" fmdÆ uq.=rej,ska ikakoaO jQ fld<U wdkkao iy kd,kao úoHd,j, YsIHhka ydrishhlg wêl msßila‌ tlsfkldg m%ydr t,a, lr .ksñka uy uÛ .uka .;a jdykj,go myr § hld keàu ksid Bfha ^15 jeksod& oyj,a mqxÑ fnd/,a, m%foaYh tlu hqo msáhla‌ njg m;a úh'fuu .egqñka mdi,a fofla wOHdmkh ,nk YsIHhka 11 fofkla‌ ;=jd, ,nd fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lr ;sfí'

fmdÆ uq.=rej,ska ikakoaO jQ mdi,a YsIHhkaf.a m%ydrhg ,la‌ jQ ,x.u nia‌ r: folla‌ we;=¿ jdyk wglgo fuys§ nrm;< ydks isÿ úh'

fuu m%ydrh iïnkaOfhka mÍla‌IK meje;ajQ urodk fmd,sish fld<U wdkkao úoHd,fha YsIHhka 8 fokl= iy kd,kao úoHd,fha YsIHhka 7 fokl= w;awvx.=jg f.k ;sfí'

wdkkao úoHd,fha YsIHhl= iy ;reK YsIHdjl uq,a lrf.k wdkkao úoHd,fha YsIHhka iy kd,kao úoHd,fha YsIHhka w;r fmf¾od ^14 jeksod& fnd/,af,a m%foaYfha§ we;s jQ wdrjq,la‌ fuu .egqug fya;= ù we;s nj fmd,sia‌ mÍla‌IKj,ska fy<s úh'

Bfha oyj,a 1'30 g muK mdi,a wjika ùfuka miq wdkkao úoHd,fha YsIHhka ;=kaishhlg wdikak msßila‌ hlv fmdÆ mqgq ll=,a" ùÿre fnda;,a" .,a fmdÆ uq.=re nhsisl,a fÉkaj,ska ikakoaO kd,kao úoHd,fha YsIHhkag m%ydr t,a, lsÍug mqxÑ fnd/,a, m%foaYhg f.dia‌ we;'

fuu .egqu ms<sn|j fmd,sishg l,skau f;dr;=re ,eî ;snQ w;r" fnd/,a, mqxÑ fnd/,a, iy urodk m%foaYj,g úfYaI wdrla‌Idjla‌o fhdojd ;sìKs'

ikakoaOj meñKs wdkkao úoHd,fha YsIHhka kd,kao úÿy, bÈßmsg kj;d ;snQ ,x.u nia‌ r: folg uq,skau myr § we;s w;r" miqj tys isá YsIHhkago bjla‌ njla‌ fkdue;sj myr fokakg mgka f.k we;'

tys§ kd,kao YsIHhkao wdkkaofha YsIHhkag m%;s m%ydr t,a, lr ;sfí'

fuu .egqu wjia‌:dfõ uy uÛ .uka .;a fudag¾ r: follg iy jEka r: follgo .,a uq,a m%ydrj,g ,la‌ ù oeä f,i ydks isÿ úh'

meh Nd.hlg wdikak ld,hla‌ ;sia‌fia meje;s .egqu fnd/,a, iy urodk fmd,sia‌ taldnoaO l< fufyhqulska md,kh l< w;r" miqj .egqu fufyh jQ YsIHhka oi fofkl=o w;awvx.=jg .kakd ,§'

w;awvx.=jg .;a mdi,a YsIHhkaf.a foudmshka Bfha iji urodk fmd,sishg le|ùug lghq;= lr ;sìKs' fuu .egqu iïnkaOfhka úÿy,a fofla úÿy,am;sjreka iy .=re uKa‌v,h iuÛ idlÉPd lr úi÷ï f.k taug lghq;= lrk nj fmd,sish mjihs' fld<U Èid Ndr ksfhdacH fmd,sia‌m;s ,,s;a m;skdhl" fcHIaG fmd,sia‌ wêldß id,sh is,ajd hk uy;ajrekaf.a Wmfoia‌ u; urodk iy fnd/,a, fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;sjrekaf.a fufyhùfuka mÍla‌IK meje;afõ'
m%ydrhg ,la‌jQ nia‌ r:hla‌

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY