BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

1968 දී පිට පිට හයේ පහර හයක් සමගින් පිටිය දෙවනත් කළ ලොව විශිෂ්ටතම කි‍්‍රකට් කී‍්‍රඩක ශී‍්‍රමත් ගාෆීල්ඩ් සෝබර්ස්

f,dalfha fuf;la ìysjQ úYsIag;u ls‍%lÜ lS‍%vlhl= f,iska ye¢kafjk YS‍%u;a .d*S,aÙ fidan¾ia ie,fla'

ngysr bka§h fldfoõ ¥m;a j, ndnfvdaia Èjhsfka Wm; ,enQ Tyqf.a l%slÜ Èúfha id¾:l;ajh ksid Tyq khsÜ moúhlska msÿï ,enqfõ h'


fgiaÜ ;r. 93 l§ ,l=Kq 8032 la ,nd.ksñka f,dj jeäu fgiaÜ ,l=Kq ,nd.;a ms;slrejd jYfhka 80 oYlh olajd f,dal jd¾;dj /lf.k isá YS‍%u;a fidan¾ia ju;ska u| fõ. mkaÿ fukau oÛ mkaÿ;a hjñka ojd.;a lvq¨ ixLHdj 235 ls' w;s ola‍I mkaÿ rlskakl=o jQ .d*S,aÙ fidan¾ia Wvmkaÿ 109 la /lf.k we;s w;r wNS; kdhlhl= f,iskao lS¾;skduhla Wiq<hs'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID