Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

,xldfõ mdi,l msysá úYd,;u Y%jKd.drh f,i ie,l=K fld<U ñhqishia úoHd,fha wÆ;au Y%jKd.drh miq.sh fkdjeïn¾ ui 4 jk Èk iji yÈis .sks .ekSulg ,lajqKs'

1600 lg wiqka .;yels f,i ishÆu kùk wxf.damdx. j,ska ksujk ,o th újD; lr jir 5 la j;a .;ù fkd;snqK w;r fuu .skak ksid remsh,a fldaá 40l muK w,dNhla isÿù we;s njg miqj .Kka n,d ;snqKs' isoaêh wjia:dfõ wl=Kq iys; jeis jefgñka mej;Su ksid uq,§ fuu .skakg fya;=j wl=Kq ierhla jkakg we;s njg úYajdi lrk ,o w;r th úÿ,s ldkaÿjla ksid isÿjkakg we;ehso u; m<úh'flfia fj;;a isoaêfhka udi 3 lg muK miq rcfha ri mÍlaIl jd¾;dj oeka ksl=;aj we;' tys i|yka jkafka Y‍%jKd.drfha we;sjQ .skak úÿ,s ld¾ñl fodaIhla u.ska fyda wyUq f,iska isÿjQjla fkdj tys fõÈldj u;g NQñf;,a oud ys;du;du lrk ,o .sks;eîula njghs'

fï .ek l=reÿj;a; fmd,ssish Bfha ^16& fld<U m‍%Odk ufyia;‍%d;a wêlrKhg lreKq jd¾;d lf<a th hï mqoa.,hl= úiska fyda lKavdhula úiska ys;du;du isÿlrk ,o .sks;eîula njg ielh u;=j ;sfnk njhs'

Nqñf;,a Yd,dj mqrdu j;a lr ;sfnk njgo ri mÍlaIKfha§ lreKq ;yjqrej we;'

ta wkqj tu isoaêhg wod<j mÍlaIK mj;ajd iellrejka jydu w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,ig ufyia;‍%d;ajrhd fmd,sishg ksfhda. lf<ah'

fuu Yd,dj .sks ;eîug wjYH;djh mekke.=fka ldgo ljr fya;=jla ksido hkak .ek ta wkqj fidhd n,kakg fmd,sish Wkkaÿù we;s w;r iSiSàù jd¾;do ksÍlaIKhg ,lalrñka mj;S'

fuu Yd,dfõ ta wdikak Èkj, mj;ajkakg kshñ;j ;snqK W;aijhl ixúOdkh iïnkaO mej;s wdrjq,la .ek f;dr;=reo ie,j we;ehs mÍlaIlhska okajd we;' ta yd iïnkaO wh .eko úia;r fidhd n,kq we;' ñhqishia úoHd,h fuu f.dvke.s,a, bÈlf<a mqoa.,sl Ok mß;Hd. iys; mdi, úiska /ial< wruqo,a u.sks'

2011 jif¾ bÈlsÍï ksu lrk ,o fuu Yd,dj tjl ckm;s uyskao rdcmlaI f.kajk ,o W;aijhl§ újD; flrefka ,xldfõ úYd,;u mdi,a Y%jKd.drh hkqfjkao y÷kajñks'

.skakg yiqjQ miq tys mqgq iy NdKav úÿ,s WmlrK rdYshlau úkdYù .sfha msßueish fkdyels mdvqjla isÿ lrñks' tu .skak ueඬmeje;aùu i|yd fld<U .sksksjk fiajd fomd¾;fïka;=fõ .sks ksjk r: 10la muK fhdojd ;snqKs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY